Boj s obrem

V evangeliu 11. neděle v mezidobí Ježíš posílá své učedníky na zkušenou, ale přitom je vyzbrojuje velkou mocí. Učedníci mohou uzdravovat nemocné, mohou mrtvé probouzet k životu, očišťovat malomocné a vyhánět zlé duchy. Je dobře, když tato slova budeme chápat doslova, protože Ježíš má tuto moc, ale snad se nijak neproviníme, když těmto slovům budeme rozumět i duchovně. Jako Ježíšovi učedníci můžeme napomáhat lidem k uzdravení duší, můžeme v nich probouzet k životu to, co v nich už nějak zemřelo, můžeme jim napomáhat k tomu, aby se jejich život očišťoval od toho, co tam nepatří. Tuto moc také skutečně máme jako Ježíšovi učedníci.

Dnes se krátce zastavíme u schopnosti vyhánět zlé duchy. Každý z nás má také svátostnou milost bojovat se zlem.

V životopise otce Pia se dovídáme o jednom zjevení, které měl asi jako 15letý chlapec. Otec Pio byl pokřtěn jako František, ve svých 15 letech byl pořád Františkem, a tak mu také budeme říkat. O tomto zjevení často vyprávěl a také ho zapsal pro svého duchovního vůdce P. Agostina. Toto zjevení zásadním způsobem ovlivnilo celý další Františkův život.

Jednou František uviděl vedle sebe zářícího, nádherného muže, který ho vyzval: „Pojď se mnou, protože je třeba, abys bojoval jako statečný válečník.“ Doprovodil ho na veliké prostranství, kde se ocitl mezi dvěma řadami lidí. Na jedné straně byli lidé velmi krásní, oblečení v bílých šatech. Na druhé straně byly osoby strašného vzezření, černě oblečené, takže vypadaly jako temné stíny. Najednou František spatřil, jak proti němu kráčí hrozný muž, nesmírně vysoký, který se čelem dotýkal mraků.

Zářivá postava Františka vybídla, aby se dal s oním obrem do boje. František prosil, aby byl ušetřen tohoto střetnutí, ale jeho průvodce mu řekl: „Marně se vzpíráš. Musíš se s ním utkat. Vzmuž se, pusť se do boje s důvěrou a bojuj odvážně, já ti budu nablízku, budu ti pomáhat a nedopustím, aby tě porazil.“

Srážka byla hrozná, ale s pomocí oné zářivé bytosti byl obr přemožen a zahnán na útěk. Za ním se táhlo množství ošklivých lidí, kteří s řevem a nadávkami prchali pryč. Naopak druhý zástup propukl v jásot a chválu zářivé bytosti, která pomohla Františkovi v nerovném zápase. Potom zářící bytost Františkovi řekla: „Tento obr proti tobě bude bojovat stále znovu, ale ty bojuj beze strachu. Já ti budu stále nablízku, abys ho vždycky dokázal srazit na kolena.“

Otec Pio potom skutečně po celý život bojoval s ďáblem a díky nebeské pomoci vždycky také zvítězil.

Tento boj otce Pia je obrazem i našeho boje se zlem. Budeme s ním bojovat tak dlouho, dokud budeme žít. Je ale s námi také ona zářivá postava, ve které můžeme spatřovat Ježíše. S ním můžeme také vítězit nad nepřátelským obrem.

Comments are closed.