O Trojici

Velký učitel Církve sv. Augustin strávil přes 30 let práce na svém spisu O Trojici a snažil se přijít na srozumitelné vysvětlení tajemství Svaté Trojice. Jednoho dne kráčel po mořském břehu a hloubal a pokoušel se pochopit tajemství Svaté Trojice, když uviděl malého chlapce, který běhal od vody tam a zpět k jamce na břehu. Chlapec nosil v mušli vodu z oceánu a vyléval ji do malé jamky v písku.

Biskup Augustin k němu přistoupil a zeptal se ho: „Chlapče, co to děláš?“ „Pokouším se přelít celé moře do této jamky“, odpověděl chlapec. „Ale to je nemožné, ta jamka nemůže pojmout všechnu tu vodu“, řekl Augustin.

Chlapec přerušil svou práci, postavil se, podíval se světci do očí a odpověděl: "Spíše dokážu toto moře přelít, než ty pochopíš tajemství Nejsvětější Trojice." Světec byl zaujat touto horlivou odpovědí onoho dítěte a na chvíli od něj odvrátil zrak. Když pohlédl zpět, aby se jej zeptal na něco jiného, chlapec mezitím zmizel.

Někteří říkají, že to byl anděl poslaný Bohem, aby dal Augustinovi lekci o pýše při poznávání. Jiní tvrdí, že to byl Sám Kristus jako dítě, který se objevil světci, aby mu připomněl omezení lidského chápání velkých tajemství naší víry, a že tajemství Nejsvětější Trojice my lidé nikdy zcela nepronikneme.

Velkým obhájcem tajemství Nejsvětější Trojice byl také například svatý Patrik. „Bůh,“ jak sám říká, „shlédl na mou poníženost a slitoval se nad mým mládím a mou nevědomostí a bděl nade mnou ještě, než jsem ho poznal, dříve, než jsem byl schopen rozlišovat a mohl volit mezi dobrem a zlem, a chránil mě a těšil mě jako otec svého syna.“

Patrik ztratil své rodiče, ale nalezl Boha Otce, kterému zasvětil celé dílo. Toužil předat tento svůj poklad jako dědictví Irskému národu, což se mu také povedlo. Asi nejslavnější příklad z Patrikova učení je ten, na kterém vykládal centrální tajemství křesťanství: nauku o Bohu v trojici.

V jedné legendě se vypráví o tom, jak světec poučoval posluchače o tajemství Nejsvětější Trojice. Pro názornost utrhl lístek jetele a ukázal trojlístek posluchačům s otázkou, zda vidí jeden list, nebo tři lístky. Irsko má dodnes lístek jetele ve svém státním znaku. Prostota Patrikova přístupu k víře je až obdivuhodná.

Až tedy dnes budeme dělat znamení kříže, vzpomeňme na to, že Bůh je v trojici, tedy že je společenstvím lásky. Kéž bychom i my žili v důvěrném vztahu mezi sebou navzájem, vyhlásili boj proti sobectví, uzavřenosti a rozhodli se sdílet Boží život jeden s druhým a všichni dohromady s Bohem.

Comments are closed.