Fokoláre

Mar­ga­ret Karram, po­chá­ze­jí­cí ze Sva­té země, byla vče­ra zvo­le­na pre­zi­dent­kou Hnu­tí fo­ko­lá­re více než dvou­tře­ti­no­vou vět­ši­nou opráv­ně­ných vo­li­te­lů z účast­ní­ků ge­ne­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní Hnu­tí. To je slo­že­no z 359 zá­stup­ců z ce­lé­ho svě­ta. Mar­ga­ret Karram je ná­sle­dov­ni­cí za­kla­da­tel­ky Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé a Ma­rie Voce, kte­rá se­tr­va­la v této funk­ci 12 let (dvě funkč­ní ob­do­bí). Mar­ga­ret Karram, (58 let), je Arab­ka ka­to­lic­ké­ho vy­zná­ní. Na­ro­di­la se v Hai­fě a na Hebrej­ské uni­ver­zi­tě v Los An­ge­les (USA) vy­stu­do­va­la judais­mus. www.cirkev.cz

Comments are closed.