Misijní neděle

Předposlední neděle v říjnu je každoročně slavena jako neděle misijní, a je to den modliteb za misie. Nedělní bohoslužba je spojena se sbírkou určenou na Papežské misijní dílo. První misijní neděle se u nás slavila v roce 1926.

Slovo misie má původ v latinském missio-poslání. Posláním se myslí především šíření Kristova evangelia podle příkazu, který Pán dává svým učedníkům (Mt 28,18) a který je závazný i pro jejích následovníky. Ježíšovi učedníci tak byli prvními misionáři a šíření evangelia pokračovalo i po jejich smrti.

O šíření evangelia se později zasloužily především řády a to dominikáni, františkáni, kapucíni a především jezuité.

II.vatikánský koncil zdůraznil povinnost šíření zásad evangelia, kterou mají všichni pokřtění. A papež Jan Pavel II zdůrazňoval: „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“

Ruku v ruce s šířením evangelia se při misiích realizují také nejrůznější charitativní, vzdělávací, sociální projekty, podporuje se činnost škol, nemocnic a dalších zařízení v nejchudších diecézích světa.

Další informace ohledně misií je možno nalézt na www.missio.cz

Comments are closed.