Popeleční středa

Popeleční středa je dnem, kdy křesťané vstupují do postní doby, které trvá 40 dní. Během tohoto období se připravují na největší církevní svátky v roce, na oslavu zmrtvýchvstání Pána Ježíše.

Při mši svaté na Popeleční středu jsou věřící označeni na čele křížem a kněz nad nimi pronáší slova „pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“ nebo slovy „čiňte pokání a věřte evangeliu“. Tyto slova připomíná pomíjivost lidského života a nutnost obrácení člověka zpět na cestu k Bohu. Základním předpokladem pro navrácení se člověka k Bohu, je uznání svých hříchů, lítost nad nimi, konání pokání, předsevzetí člověka, že se bude snažit svůj život napravit, polepšit nebo někdy dokonce jakoby „začít znovu“ . K tomu všemu má sloužit doba postní. Půst je skutečnost, která je pro „nový začátek“ bezpodmínečně nutná. Když se podíváme do Písma svatého, Pán Ježíš před začátkem svého veřejného působení odchází na poušť, do samoty, kde setrvá 40 dní, kdy se modlí a koná posty. Odtud je také dána délka doby postní.

Ale vraťme se zpět k Popeleční středě. Jak bylo již uvedeno je to den, kdy začíná doba postní, kdy jsou věřící označování na čele znamením kříže popelem ze spálených kočiček, které se světily na Květnou neděli v předešlém roce a je to také den přísného postu. Dny přísného postu jsou v celém roce pouze dva a to na Velký pátek a právě na Popeleční středu. Přísným postem se rozumí úplný půst od masa (s výjimkou ryb) a půst újmy tj. najíst se do sytosti pouze jednou denně, ostatní dávky jídla pak krátit. Přísný půst jsou povinni zachovávat dospělí od 18. do 59. roku života. Mladší lidé (14-18 let) se mají zříci masitých pokrmů, nejsou vázání půstem újmy. Dále pak od půstu újmy osvobozují nemoc, těžká tělesná práce nebo jiný závažný důvod.

Původ Popeleční středy sahá až do 6.století. Původně začínala doba postní první nedělí postní (šestá neděle před Velikonocemi; 6 týdnů – proto, že doba postní trvala již výše zmíněných 40 dnů.). Později se její začátek přesunul na středu, protože neděle jsou jakoby „vyjmuty“ z doby postní, nejsou chápany jako postní dny.

K Popeleční středě se také vztahuje spousta lidových zvyků a pověr. V tento den se nesmělo příst a šít, nesmělo se štípat dříví, aby se sekera nesvezla do nohy, nesmělo se drát peří.

Comments are closed.