Zveřejňujeme úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem, známé jako Apoštolát modlitby, na rok 2018. Na každý měsíc jsou předem zveřejněny dva úmysly, třetí reaguje na aktuální události, a bude proto vyhlašován až na začátku daného měsíce.
Leden
Evangelizační úmysl
Náboženské menšiny v Asii
– aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.
Národní úmysl
– za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.
Únor
Všeobecný úmysl
„Ne“ korupci
– aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
Národní úmysl
– abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).
Březen
Evangelizační úmysl
Formace k duchovnímu rozlišování
– aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.
Národní úmysl
– za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89/).
Duben
Všeobecný úmysl
Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii
– aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.
Národní úmysl
– za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.
Květen
Evangelizační úmysl
Za poslání laiků
– aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl
– za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138/).
Červen
Všeobecný úmysl
Sociální sítě
– aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti.
Národní úmysl
– abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha
(srv. Žl 91/90/).
Červenec
Evangelizační úmysl
Kněží v pastoraci
– aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.
Národní úmysl
– aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že smí Boha chválit (srv. Žl 148).
Srpen
Všeobecný úmysl
Rodiny jako bohatství
– aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.
Národní úmysl
– za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje
(srv. Žl 29/28/).
Září
Všeobecný úmysl
Mladí lidé v Africe
– aby mladí lidé afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.
Národní úmysl
– za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136/).
Říjen
Evangelizační úmysl
Poslání zasvěcených osob
– aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.
Národní úmysl
– za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat (srv. Žl 23/22/).
Listopad
Všeobecný úmysl
Ve službě míru a pokoje
– aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
Národní úmysl
– aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113B/).
Prosinec
Evangelizační úmysl
Ve službě předávání víry
– aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl
– aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62/).
Vatikán, 13. února 2017, František
(www.cirkev.cz)