Předkládáme modlitbu za kněžský seminář, která vychází s církevním schválením. Zároveň každé pondělí během školního roku je v seminární kapli sloužena mše svatá za dobrodince, kteří seminář podporují po stránce duchovní, finanční a hmotné.

Otče svatý,
obracíme se na Tebe s důvěrou,
jak nás naučil Pán Ježíš: „Pošli dělníky na svou žeň.“
Naše církev očekává svaté a zbožné pastýře.
Dej, ať jsou naše rodiny štědře otevřené pro život,
schopné výchovy k víře,
a ať ochotně doprovázejí své syny
v jejich odpovědi na Tvé volání.
Dej, ať se naše farnosti promění v živá společenství,
která budou pomáhat každému povolání v jeho zrání.
Ty, jenž jsi v Marii uskutečnil podivuhodný plán milosti,
podle příkladu její ochotné a velkorysé odpovědi
otevři srdce mnoha mladých lidí,
aby dovedli přijmout Tvůj dar.
Sešli na náš seminář svého Svatého Ducha,
ať je místem hlubokého setkání s Kristem
a ať uskutečňuje své poslání
prověřovat opravdovost povolání a připravovat svaté kněze.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.