Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.  Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Kriste, Králi všeho tvorstva, Tobě se klaníme, smiluj se nad námi.
Kriste, Králi národů,
Kriste, Králi králů,
Kriste, Králi nebe i země,
Kriste, Králi nad životem i smrtí,
Kriste, Králi pokoje a svaté radosti,
Kriste, Králi plný dobroty a lásky,
Kriste, Králi plný laskavosti a trpělivosti,
Kriste, Králi plný mírnosti a pokory,
Kriste, Králi plný pravdy a spravedlnosti,
Kriste, Králi plný velebnosti a vznešenosti,
Kriste, Králi věčné slávy,

Kriste, Králi, jehož příchod oznamovali proroci, buď pozdraven.
Kriste, Králi, jehož narození zvěstovali andělé,
Kriste, Králi, jemuž se klaněli pastýři a mudrci,
Kriste, Králi, jenž jsi zázračnou mocí uzdravoval nemocné a křísil mrtvé,
Kriste, Králi, jehož velikost naplňuje svět údivem,
Kriste, Králi, jenž vítězíš nad nepřáteli a nad mocnostmi temnoty,

Kriste, Králi, jenž jsi byl svým národem zavržen, Tebe velebíme.
Kriste, Králi, jehož hlava nesla trnovou korunu,
Kriste, Králi, jenž z kříže vládneš duším,
Kriste, Králi, jenž sedíš po pravici Boží,
Kriste, Králi, jehož království je bez konce,
Kriste, Králi Církve Tebou založené,
Kriste, Králi všech lidí dobré vůle,

Kriste, Králi mocný, kraluj nad námi.
Kriste, Králi vítězný,
Kriste, Králi moudrý,
Kriste, Králi spravedlivý,
Kriste, Králi milosrdný,
Kriste, Králi láskyhodný,
Kriste, Králi velkodušný,
Kriste, Králi všech věků,

Beránku Boží,
který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží,
který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží,
který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Ježíši Kristu, Králi, jemuž všechno žije, pojďme, klaňme se Jemu.

Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi ve svém milovaném Synu všechno chtěl obnovit a sjednotit, uděl milostivě, aby se všechny rodiny národů, rozdvojené ranou hříchu, poddaly Jeho vládě. Neboť On s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

(Zdroj: Litanie, Matice cyrilometodějská, 1998)