Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Všichni svatí a světice Boží orodujte za nás.

Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.
Dítě vyprošené na Bohu rodiči,
Dítě naplněné v lůně matky Duchem svatým,
Dítě, z jehož narození se mnozí radovali,
Dítě, které pojmenoval sám Bůh,
Předchůdce Páně,
Proroku Nejvyššího,
Ty, který jsi připravoval cestu Pánu,
Milovníku samoty,
Příklade Boží lásky,
Příklade přísného života,
Příklade zapírání sebe sama,
Příklade pravého pokání,
Příklade pokory,
Příklade čistoty,
Hlase volajícího na poušti,
Horlivý kazateli,
Kazateli slovem i skutkem,
Křtiteli Pána Ježíše,
Zastánce a ochránce pravdy,
Mučedníky pravdy,
Největší mezi lidskými syny,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Otče náš, Zdrávas Maria…

Modleme se: Bože, na přímluvu svatého Jana Křtitele tě prosíme, abychom ti radostně sloužili, abychom se ti zalíbili svým životem a jednou dosáhli blaženého patření na tebe, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.