Při příležitosti dnešního svátku sv. Martina předkládáme litanie k tomuto světci:

Pane, smiluj se
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Nebeský Otče, smiluj sa nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože
Duchu svatý, Bože
Svatá Trojice, jeden Bože

Svatý Martine, oroduj za nás.
Odvážný muži
Štědrý vojáku Kristův
Vnímavý k bídě bližního
Chudobný dárce
Vzore skromnosti
Nepříteli hříchu
Vítězi v pokušení
Bohatství chudých
Povzbuzení utrápených
Nástroji v Božích rukách
Horlivý katechumene
Perlo kněží
Příkladný biskupe
Radosti svaté Církve
Nositeli pokoje
Tvůrce porozumění a jednoty
Světlo pravdy pro bloudící
Neúnavný hlasateli evangelia
Obhájce apoštolské víry
Muži mocný ve slovech i činech
Postrachu démonů

Na přímluvu svatého Martina, ochraňuj nás, Pane.
Od každého sobectví
Od nevšímavosti
Od lákavých pokušení
Od povrchní víry
Od smutku a beznaděje
Od strachu a rezignace
Od kompromisů se zlem

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Všemohoucí Bože, svatý Martin tě oslavil svým životem i smrtí; i v našich srdcích konej divy své milosti, aby nás ani smrt ani život nemohly odloučit od tvé lásky. O to tě prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou žije a kraluje v jednotě s Duchem svatým po všechny věky věků. Amen.