Rok 1885 a 1886 slavili jsme s celou Moravou na způsob předepsaný naším Nejdůstojnějším panem biskupem. Konáno a slaveno po celé církvi svaté mimořádné jubileum, konány průvody a rozličné pobožnosti. My jsme byli průvodem jednou v Němčicích a dvakrát v Nykolčicích. Němčičtí a Nykolčičtí byli zase jednou zde u nás. V průvodu společném z celého děkanství – dílem pěšky, dílem po železnici – putováno na Velehrad. Od nás celkem přes 50 farníků.
Ve stejném roce 1885 byl kostel vybílen, opraveno bylo i pozadí velkého oltáře („Kalvárie“). Také opraveny byly varhany - nákladem obce, kteráž zaplatila i vylíčení kostela. Kalvárii dal opraviti starý pololáník a výměnkář Jan Papež č. 77 zde v Křepicích. Martin Nečas, domkař č. 96 a kostelník, dal kostelu darem nový pěkný bronzový lustr na 16 svíček. Od nejmenované dobroditelky dostal kostel darem čtyři dřevěné sochy. A sice - u hlavního oltáře na zdi sochy svatého Cyrilla a Methoděje a na postranních oltářích sochy Nejsvětějšího Srdce P. Ježíše a Lurdské P. Marie. 27. června 1886 byli výše jmenované sochy od veledůstojného p. děkana a faráře v Němčicích P. Františka Tesaříka slavnostně posvěceny, při čemž dp. farář Nykolčický P. Josef Kučera měl výtečné kázání. Také k nám zavítal ku svěcení tomu dp. farář Nosislavský P. Emanuel Koubek.
Na počest sv. Cyrila a Metoděje a na památku tohoto památného roku uvolili se Vácslav Hlaváček pololáník č.d. 18 a Jan Holba č.d. 3 postaviti na tak zvaném „Koleráku“, kde kdysi v čas cholery mrtvoly zdejších farníků z nouze byly pochovávány, nový dřevěný kříž s plechovým malovaným obrazem Ježíše Krista ukřižovaného. O slavnosti narození Panny Marie – 8. září 1886– přišli k nám v jubilejním průvodu farníci Nykolčičtí a při tom posvěcen farářem zdejším onen nový dřevěný kříž na „Koleráku“, při čemž opět dp. farář Nykolčický kázal.