Milostivé léto 1965
Sv. Otec, papež Pavel VI., vyhlásil apoštolskou konstitucí „Mirificus eventus“ ze dne 7. 12. 1965 milostivé léto – mimořádné jubileum, aby odpustky tohoto milostivého léta připravily srdce věřících k ochotnému plnění koncilových usnesení. Doba trvání: 1. 1 . – 29. 5. 1966.
V pondělí 11. června 1966 začali jsme při mši svaté čísti nové epištoly a evangelia dle „Prozatímního řádu Nového cyklu perikop pro mše svaté ve všední dny“. Tím se má věřícím bohatěji připravit stůl Božího slova, takže během určitého počtu let se lidu přednesou nejdůležitější části Písma sv. (viz. Konstituce o posvátné liturgii).
Nejpozději od 27. listopadu 1966, tj. od první neděle adventní, musí v celé diecesi brněnské započít bohoslužba slova tváří k lidu (Diecesní oběžník: 15. 7. 1966 č. j. 1724/XVII). Ve farnosti Křepice celá bohoslužba slova byla oddělena od oltáře teprve 29. ledna 1967 a osvědčuje se. Máme již dva dospělé lektory a čtyři recitátory ze školní mládeže.
V neděli 28. května 1967 byl ve zdejší farnosti po více letech omezené svobody opět průvod Božího Těla. Oltáře byly:
1) u misijního kříže
2) u vrat mezi kostelem a farou
3) u farních vrat
4) ve vratech p. Rouzka, kostelního hospodáře, č. 238
Někteří farníci radostí plakali nad vzkříšenou krásou Božího Těla.
V červnu 1967 byla u dveří sákristie umístěna brána z pletiva, aby se časem mohly uskutečnit průvody kolem kostela. Farníci také doufají, že v příštích letech již budou moci konat průvod Božího Těla po celé vsi, jak tomu bylo v dobách minulých.