L. P. 1968
Ve středu 15. května 1968 čsl. vláda udělila státní souhlas k vykonávání biskupského úřadu brněnskému Otci biskupovi Msgre Dr. Karlu Skoupému. Následující neděli v celé diecési po hlavní mši sv. Te Deum a zvony vyzvánějí po 15 minut.
Dne 22. června 1968 se navrátil otec biskup po 18 letech odloučení do své brněnské residence. Před katedrálou ho slavnostně vítali zástupci úřadů, zástupci církví, kněžstvo diecéze a tisíce věřícího lidu. Z Křepic se účastnili jen jednotlivci.

Farnost Křepice touží po svatém biřmování, které se už mnoho roků nekonalo. Se svolením státním a sv. Otce Pavla VI. biřmuje letos v naší diecési kapitulní vikář brněnský Msgre dr. Josef Kratochvíl, ale jen v Brně a Jihlavě. Avšak i tato okolnost svědčí o tom, že byla do určité míry rozšířena náboženská svoboda.
Poslední svaté biřmování v Křepicích v roce 1938. S dovolením a požehnáním brněnského otce biskupa Msgre Karla Skoupého a se svolením čsl. státních úřadů a zástupce komandatury vojsk států varšavské smlouvy, vykonal v Křepicích konsekraci kostela i hlavního oltáře a svátost biřmování pražský světící biskup a administrátor fary u sv. Vojtěcha dr. Kajetán Matoušek dne 17. - 20. října 1968. Biskupské svěcení obdržel od pražského arcibiskupa dr. Berana, avšak po 20 let neměl k biskupskému úřadu státní souhlas. Byl tedy jen administrátorem fary sv. Vojtěcha v Praze. Administrátor křepický se s ním seznámil na dovolené ve Vysokých Tatrách v červenci tohoto roku.
V pátek 18. října 1968 vykonal pražský otec biskup návštěvu u našeho brněnského otce biskupa. Snad tak vzniknou užší kontakty dvou diecézí. Z Brna do Křepic dovezl otce biskupa p. František Brychta. Po staročesku chlebem a solí ho vítali kostelní hospodáři František Rouzek a Václav Maška. Dále místní administrátor, předseda MNV Ing. František Strouhal, předseda JZD Ing. Nečas, zástupci mládeže Anička Urbánková č. 12, Jan Novotný z č. 21 a kněžstvo celého okolí v čele s dp. Jaroslavem Dragonem, děkanem z Uherčic a bývalým sekretářem biskupským, nyní administrátorem v Kloboucích dr. Aloisem Michálkem. Lid byl četný.
V sobotu dopoledne vykonal otec biskup za asistence kněží a velké pozornosti zbožného lidu konsekraci kostela a oltáře. Ostatky sv. Athanáše ve slavnostním průvodu přinášel k oltáři dp. P. Theodor Spáčil, budovatel tohoto oltáře. Odpoledne udělil otec biskup svátost biřmování 372 křepickým farníkům. K večeru a večer navštívil v přítomnosti místního administrátora 11 zdejších nemocných a dal jim svou útěchu a požehnání. Byly to nejkrásnější výjevy z celé slavnosti.
V neděli 20. října 1968 udělil otec biskup při mši sv. svátost biřmování ještě 111 nikolčickým farníkům, 87 nosislavským farníkům a 8 z různých farností. Celkem i s křepickými bylo 578 biřmovanců. V neděli odpoledne po oficielním loučení celá farnost bez ceremonielu, ale s dojetím, se s tímto lidumilným, hluboce demokratickým veleknězem, rozloučila. Mladá generace ponejprv viděla biskupa – nástupce apoštolů. Z věčného města Říma, od hrobu sv. Petra, přišlo pak požehnání a pozdrav. Podepsáni: Dr. Kajetán Matoušek, Dr. Karel – biskup brněnský, Dr. Vladimír Nováček, generální vikář.