L. P. 1969
Po dlouhém jednání s MNV v Křepicích a okresním národním výborem v Břeclavi a biskupskou konsistoří v Brně dostal farní úřad stavební povolení ke stavbě farní místnosti ve farní zahradě odděleně od kostela. Plány farní místnosti vypracoval stavitel Martin Šagát, člen odboru výstavy při ONV Břeclav, provedením plánů pověřen úředně p. František Vintrlík, č. 275, stavbyvedoucí JZD, který také skutečně zajišťoval plynulé a úsporné pokračování ve stavbě.
Dle plánů: farní místnost se bude skládat z velké společenské místnosti 13 m x 6,5 m, z nástupní haly a sociálního zařízení. Pro rok 1969 se soustředila pozornost farní rady a celé farnosti na postavení společenské místnosti. Z místního JZD bylo zakoupeno 3 tisíce tvárnic, á 10 Kčs, celkem 30 tisíc Kčs. Položka byla splacena do konce roku. Ostatní materiál s velkou snaživostí všech byl sehnán po všech možných firmách. Podrobnosti z výstavby farní místnosti jsou zachyceny v zápisech ze zasedání farní rady. Všichni dělníci až na nutné výjimky pracovali zdarma. Tato nezištnost je nádhernou vlastností křepické farní rodiny a ve farní místnosti bude předávána dalším generacím. Velmi mnoho práce i peněz věnovali křepičtí důchodci a nikdo z dárců si nepřál být jmenován.
Stavba byla dokončena v rekordním čase 5 měsíců. V prosinci bylo zavedeno z kostela elektrické vedení. Do farní místnosti bylo instalováno pódium a dětská divadelní scéna pro dětská divadélka případné bohoslužby ve všední den v zimě. Byl také zazděn a uveden v činnost nový rozvaděč elektrický, položeny kábly kanálem do presbytáře a od rozvaděče přes půdu do kostela k hodinám za varhanami.