1974 Svatý rok – milostivé léto
Svatý Otec Pavel VI. rozhodl, aby po uplynutí deseti let od ukončení II. vatikánského koncilu byla učiněna zastávka k hlubšímu zamyšlení a smíru všech. Vyhlásil proto Svatý rok. I v křepickém kostele je možno v určitých datech od června do prosince získávat plnomocné odpustky Svatého roku. Lid opravu v tyto dny hojněji přijímá sv. svátosti.
Na neděli velikonoční slavil náš pan varhaník Jan Papež 40 let své varhanické služby. Po bohoslužbách mu administrátor a kostelní hospodáři v přítomnosti celého bohoslužebného shromáždění předali zvláštní děkovný a pochvalný dekret kapitulního Ordinariátu z Brna a vyslovili i svůj dík jménem celé farnosti Křepice.
Nová liturgie si vyžádala dvě nové skříně v sákristii – pro alby, ornáty a na bohoslužebné texty. Pro děti byly pořízeny lavičky, aby mohly konat všechny bohoslužebné úkony – stát, sedět, klečet a také si mohly odkládat příručky do přihrádky. K lavicím dospělých jsou přiraženy dvě dětské lavičky, pod jejichž víky – sedadly je skladovací prostor pro uklízečku kostela. Skříně i lavičky vyrobil pan Martin Brychta, stolař z Křepic, v hrušovanském podniku. Ostatní lavičky jsou dar od bratra.
V rámci obnovy liturgie lid zpívá žalmy, svátost křtu se uděluje slavnostním způsobem při mši svaté při bohoslužbě slova – po kázání. Přítomností farního shromáždění je zdůrazněno, že křest je záležitostí celé církve a ne jen soukromá záležitost rodiny.
Při „půlnoční“ mši svaté na hod Boží vánoční po společném svatém přijímání před závěrečným požehnáním obnovili křepičtí manželé slavnostním způsobem své manželské sliby. V lavicích, mezi lavicemi i na kůře stáli manželé vedle sebe. Dojem byl povznášející.
Z důvodů bezpečnostních bylo ve farní budově zabudováno nové elektrické vedení pro zásuvky na silné elektrospotřebiče. Zednické práce vykonali František Vintrlík čp. 275 a František Papež čp. 17 se svými pomocníky. Elektrikářské práce: František Rubeš a František Papež, nedávní ministranti.
Na strop kostela na půdě byla položena čedičová plsť jako tepelná isolace. Balíky plsti byly kladkou vytaženy k oválnému oknu přední části věže a odtud na půdu kostela. Mříž v oválném oknu je vyndávací. Práci provedl se svými spolupracovníky Maška Václav, kostelní hospodář.