Rok 1886. V dědině jako na návsi, kde se cesty křižují a kde je místo nejživější, byl postaven kamenný kříž s litým tělem Ježíše Krista. Kříž je od p. Jana Tomoly z Brna. Stál 100 zl., které zaplatila Petromilla Dubová ovdovělá domkařka zdejší č.d. 149. Dovezli ho pololáníci Jan Broskva č.d. 80 a Vácslav Urbánek č.d. 15. Pololáník František Ovísek č.d. 70 dal zadarmo potřebné cihle.
Kříž ten vůbec není imposantní a nádherný. Je přece aspoň slušný, je z tvrdého kamene a zdobí opravdu obec. Byl postaven 12. listopadu 1886 a nalezl tuze mnoho odpůrců. Pro ten kříž, o němž platí, že přišel mezi své a nepřijali ho, bylo moc mrzutostí a hněvu. Ale on stojí a bude státi a Křepičtí budou rádi, že mají v obci slušný kříž.
V neděli 19. června 1887 byl slavně kříž ten kamenný ve vsi posvěcen. Veledůstojný pan děkan a farář Němčický P. František Tesařík kříž ten posvětil. Důstojný pan farář Nykolčický P. Josef Kučera měl při tom znamenité a trefné kázání. Návštěvou svou zvýšili slavnost tu P. Emanuel Koubek farář z Nosislavy a P. Josef Hanák farář ze Štarvic. O slušnou úpravu a ozdobu kříže a celého toho místa mají zvláštní zásluhu Martin Nečas – kostelník a domkař č.d. 96 a Jan Broskva pololáník č.d. 80. Pro veleb. P. děkana do Němčic jelo a zase ho vyprovodilo banderium na 28 koních – hudba tu hrála, malé družičky při slavnosti té byly a vůbec stalo se vše, co se mohlo tenkráte státi na oslavu toho svěcení.
20.června dovezl a postavil Augustin Hubálek, zámečnický mistr z Divák, dělané železné zábradlí k tomu kříži a o měsíc později také do kostela k presbyterium.