Mše svatá v soukromém bytě 9. 8. 1975
Na základě nového liturgického řádu a s povolením kapitulní konsistoře v Brně sloužil administrátor farnosti mši svatou u těžce nemocné a přestárlé babičky Cecilie Strouhalové na Nové ulici č. 230. Ježíš je přítel nemocných. Přítomno bylo asi 15 babiček. Dojem: „Je to něco úžasného!“
Leden 1976 – dle ohlášení brněnského Ordináře profesora Ludvíka Horkého bude letos v děkanství hustopečském svaté biřmování - v Uherčicích a Křepicích - pro celé děkanství. Věk biřmovanců – od 15 let nahoru. Po několika změnách data se ustálilo datum na sobotu 24. července. Biřmovanci zůstávají každou neděli po bohoslužbách v kostele a připravují se na sv. biřmování. Otec kapitulní vikář byl na pokyn úřadů přivítán až v kostele před oltářem od samotných biřmovanců a místního duchovního správce. Bylo přítomno celkem 11 kněží.
Biřmovanců bylo 138.
Velké Němčice ………81
Křepice …………………31
Nikolčice ……………… 14
Diváky …………………. 3
Hustopeče …………... 3
Nosislav ………………. 2
Starovice …………….. 1
Čučice …………………. 1

V pondělí 9. 2. 1976 v 15 hodin se konala zlatá svatba jubilantů manželů Jana a Josefy Strouhalových (vedle Textilu). Slavnost byla v jejich bytě v rámci mše svaté – pro jejich chatrné zdraví. Posílila víru farní obce v účinnost svátostí.
10. 10. 1976 byla zlatá svatba Ludvíka Horáka a Reginy, rozené Strouhalové v jejich bytě „Na Poštoře“.
Příprava k prvnímu svatému přijímání:
Pro nedostatek času ve škole se konají každou sobotu bohoslužby ráno v 7:30 hod. a při bohoslužbě slova této mše svaté se děti soustavně připravují na sv. svátosti. Kněz v bohoslužebném rouchu jde přímo mezi děti. Rodiče děti pravidelně posílají na tyto bohoslužby. Taktéž tyto děti se každodenně před vyučováním zastaví na několik minut v kostele na modlitbu.
Tři týdny před slavností sv. biřmování několik malířů a obětavých mužů – důchodců olíčilo kostel. Kostelní loď tónovali z hasičského výsuvného žebříku. Tři muži posouvali žebřík, malíř nahoře tónoval. Do vápna dal co nejvíce lněné fermeže. Na tónování věže nám zapůjčila firma Neon z Brna vysokozdvižnou plošinu – auto, které může dva pracovníky zvednout do výše 20 metrů. Věž byla olíčena za jednu sobotu, při tom znovu natřeny barvou plechové římsy a okna na věži. Práci organizovali kostelní hospodáři: Václav Maška, Václav Pokorný a Jiří Nečas. Malíři: Fr. Vintrlík – mistr, řídil práci, Petr Vahala, Fr. Losa, Karel Kovařík. Důchodci: Fr. Papež (kostelník), Jan Urbánek, Rudolf Novotný, Silvestr Vala.
Prvního prosince 1976 zemřel v nemocnici obětavý kostelník František Papež čp. 17 ve věku 59 let.
Na místo zemřelého kostelníka se přihlásili dva noví kostelníci: p. Jan Urbánek z čp. 12, který vždy
vypomáhal při kostelních pracích, je důchodce a Jaroslav Kosina, řidič JZD z čp 104, který rovněž dle
časových možností vždy vypomáhal.