Rok 1888 byl znamenitým zvláště proto, že se stala důkladná oprava chrámu Páně a ve faře. V chrámu Páně se kladla nová dlažba v presbytáři a v sakristii a celý chrám Páně celý důkladně zalíčen.
14. června 1890 se konala generální visitace v Křepicích. První přípravou k uvítání nejdůst. velepastýře bylo cvičení mešních písní z Lehnerova kancionálu. K tomu přikročeno také ku dláždění cesty do chrámu Páně, jelikož za deštivého počasí nebylo možno do chrámu Páně pro bláto vkročiti. Také kříž hřbitovní, kříž před kostelem a socha sv. Jana na útraty obecní obnovena. Nejkrásnější památkou biskupské visitace jest nová stříbrná, v ohni pozlacená monstrance, která z dobrovolných sbírek zbudována křesťanskou akademií pražskou za 480 zl.
Téhož roku dne 14. srpna 1890 byla taková hrozná vichřice, že komín na faře shozen a kamenný kříž na silnici k Němčicům zlomen. Obilí, které dosud bylo v mandelích, rozmetáno a mnoho škody na stromech a staveních způsobeno. Roku 1891 opraven zlomený kříž na silnici tím způsobem, že pět dobrodinců se nalezlo, kteří útraty s obnovením kříže spojené zaplatili.
Téhož roku ještě zbudovány dva krásné kříže - a sice u školy Křepické z pozůstalosti Josefa Nečasa a u Svaté, nákladem rodiny Martina Kosiny a manželky jeho Marie.
Rok 1892 zvláště proto pamětihoden, že dostalo se farníkům zdejším o svátcích vánočních zvláštní milosti svatou missií, jížto s hojným užitkem duchovním nejenom pro zdejší farníky, nýbrž i pro okolí konal veled. P. Jan Cibulka, kněz řádu Tovaryšstva Ježíšova ze Sv. Hostýna. Přijel o Štědrém dni a před třetí mší svatou o hodu Božím vánočním měl první kázání. Missie svatá konána v přeplněném chrámu Páně až do slavnosti obřezání Páně, v kterýžto den chrám Páně zbožného lidu věřícího ani pojmout nemohl. V ten den posvěcen i missionární kříž od veled. P. rektora za asistence místního faráře a okolních důst. P. Němčického, Nykolčického, Nosislavského a Moutnického, kteří také horlivě a neúnavně pomáhali ve zpovědnici. Těch, kteří přistoupili ke stolu Páně bylo přes 700. Pán Bůh budiž hojnou odplatou veled. P. rektorovi za duchovní hody, které zdejším farníkům horlivým kázáním slova Božího poskytl. Kříž missionární věnován Martinem Urbánkem, starostou, bratrem jeho Františkem a dvěma sestrami Veronikou Kosinovou a Františkou Vintrlíkovou.