Roku 1893 dostalo se chrámu Páně nové ozdoby sochou sv. Josefa nad křtitelnicí, kteroužto sochu věnovali chrámu Páně Jan Papež - výměnkář a vdova po zemřelém Martinu Papeži z čís. 77. Na svátek sv. Josefa byla z domu dárců ve slavném průvodu nesena do chrámu Páně za asistence místního faráře a Němčického, Nykolčického a Nosislavského faráře. Kázání měl důst. P. farář Němčický.
Téhož roku zaměněn starý zvonek, který byl na farské půdě a zavezen do Brna, kde obec dala nákladem vlastním uliti nový poledňák, na nějž připlaceno ještě 100 zlatých.
Roku 1903 vymalován chrám Páně. Bylať totiž na mnohých místech omítka oprýskána mnohé trhliny povstaly. Pomýšleno tudíž na opravu kostela uvnitř a zevnějšku. Na vnitřní úpravu sbírkou a prodáním lavic sehnán obnos 600 zl. Malbu provedl František Kolbábek, malíř z Heřmanova. Zevně opraven celý kostel i střecha nákladem obce za 500 zl.
Než bohužel, roku 1906 přihnala se silná bouře od Divák a blesk uhodil do věže, rozbil trámoví na straně jihovýchodní a východní, sjel po šlisnách do kostela, projel malým oltářem a po zábradlí sjel do země. Druhý paprsek sjel u pilíře do země s takovou silou, že pilíř od zdi odtrhl. Veliké štěstí bylo, že blesk nezapálil anebo neporouchal zvony, ač kolem jednoho po šlisně sjel. Nyní bylo třeba rychlé opravy. Farníci sami se pustili do oprav. Dostali něco od pojišťovny a tak nákladem 1500 korun celý kostel i věž důkladně opraven. Věž byla opatřena hromosvodem. Roku 1907 dne 15. dubna vykonal jeho Excellence nejdůst. pan biskup hrabě Huyn v naší farnosti generální visitaci a uděloval svátost biřmování 200 biřmovancům.