Archanděl Michael

Třicátá třetí neděle v mezidobí nám připomíná sv. archanděla Michaela. V Bibli o něm najdeme zmínku ve třech knihách. Tou první je kniha Daniel. Daniel se v jednom svém zjevení dovídá o tom, že se bude muset utkat s andělem Peršanů – tedy andělem zlým a nepřátelským. Je mu ale také zjeveno, že nebude bojovat sám. Za pomocníka dostane archanděla Michaela. Ten mu pomůže zvítězit.

Druhá zmínka je v listu Judově, kde se dočteme velice zvláštní příběh. V tomto příběhu bojuje Michael s ďáblem o Mojžíšovo tělo, protože Mojžíš zabil Egypťana. Ale Michael mu odporuje, a nakonec mu odebere Mojžíšovo tělo, aby ho dovedl do nebe.

A třetí knihou je Zjevení Janovo, kde Michael jako vůdce nebeského vojska bojuje proti drakovi, a nakonec ho svrhne na zem. Drak je v tomto případě obrazem nepřátelských mocností, které škodí lidem.

V jednom svém kázání sv. Cyril Jeruzalémský říká: „Když chtěl Kristus přijít na zem, dal mu nebeský Otec k dispozici sílu, která se jmenuje Michael, a svěřil Krista jeho péči.“ Z toho, co píše Bible o Michaelovi, i z toho, co říká sv. Cyril, jasně tušíme jednu věc – Michael není žádný líbezný andílek, ale anděl plný síly.

Je to odvážný bojovník v Boží věci. Proto bývá zobrazován jako rytířský anděl s helmou, se štítem a ohnivým mečem. Na obrazech svrhává pekelné mocnosti do propasti. A tento bojovník je i nám k dispozici! Bůh ho posílá i k nám, aby nám pomohl bojovat se zlem. Se zlem, které je nejenom kolem nás, ale i v nás. To je radostná zvěst! Po svém boku máme anděla, který za nás bojuje. Zastává se nás, když proti nám bojují druzí, ale i když bojujeme sami se sebou.

V prvé řadě si dokážeme představit, že bojuje za všechny bezmocné, slabé a za děti. Někdy se zdá, že děti jsou vydány destruktivním silám. Může to být například agresivní otec. Za touto agresí se ale často neskrývá nic jiného, že i tento člověk kdysi utržil zlé rány. Přece ale toto dítě není vydáno napospas, protože má k dispozici archanděla Michaela. Je někdy zajímavé vidět, jak děti, které prožily neradostné dětství, protože měly agresivního otce, se nakonec přesto přese všechno staly krásnými lidmi, kteří dokonce dokázali vykonat velké věci. To proto, že archanděl Michael za ně bojoval a vybavil je novou silou. V této síle se znovu pustili do životního boje.

V životě se ale také můžeme setkat s lidmi, kteří už žádnou sílu nemají. Nepomáhá ani laciná útěcha. Tady může pomoci představa archanděla. Tento archanděl jim může dát sílu. Když si takový člověk představí, že s ním ale bojuje tento mocný archanděl, potom se znovu může odvážit životního boje. Archanděl Michael nám tedy dává sílu k boji, ale zároveň v nás probouzí i skryté síly, které dřímou v naší duši.

(podle A. G.)

Comments are closed.