Světci

Sv. Brendan

Brendan se překládá jako „princ.“ Byl to Ir, který se narodil kolem roku 484. Vychovávala ho svatá žena, která se jmenovala Ity. Tato žena měla na chlapce obrovský vliv, takže nakonec se stal mnichem a knězem, na kterého byl vysvěcen přibližně v roce 512. Založil mnoho klášterů, a poté se vydal…

přečíst

Sv. Balbína

Na přelomu 1. a 2. století po Kristu se odehrává v Římě příběh svaté Balbíny, který je opředen mnoha legendami. Jméno Balbína se dá přeložit jako „koktavá,“ což může skutečně souviset s vadou řeči. Byla dcerou římského tribuna a zároveň žalářníka Kvirína, který mimo jiné dohlížel na uvězněného papeže Alexandra I. Když…

přečíst

Sv. Osvald

O životě svatého Osvalda z Worcesteru, nebo také Yorku, toho moc nevíme. Pravděpodobně se narodil někdy kolem roku 925 v Dánsku. Pocházel ze šlechtické rodiny a byl synovcem arcibiskupa Ody z Canterbury, který měl na něho velký vliv. Později se stal knězem a benediktinem. V roce 960 se stal biskupem. Jako biskup potom dbal…

přečíst

Sv. Pavla Římská

Narodila se roku 347 v Římě do bohaté patricijské rodiny. V 16 letech se provdala za senátora, a tak její život byl díky tomu zajištěn. Pavla se oblékala do hedvábí a otroci ji nosili po městě. Společně s pěti dětmi žili v bohatství a přepychu. Jakmile ale manžel zemřel, Pavle se zhroutil celý svět.…

přečíst

Sv. Odilo

Sv. Odilo se narodil kolem roku 962 ve Francii. Pocházel ze šlechtického rodu a velmi početné rodiny, tatínek byl rytířem. Později vystudoval na kněze, poté se stal kanovníkem a ve svých 38 letech vstoupil do benediktinského kláštera v Cluny. Znal se s mnoha evropskými panovníky a jeho snahou bylo usilování o mír…

přečíst

Sv. Jakub z Marky

Jacob de Marchia se narodil někdy kolem roku 1393 jako Dominik ve střední Itálii v Monteprandone. Byl 18. dítětem svých rodičů, kteří byli velmi chudí. Chlapec od malička pásl ovce. Velký vliv na chlapce měl již od malička jeho strýc, který byl knězem. A díky svému strýci Dominik vystudoval a…

přečíst

Sv. Kryšpín

Kryšpín a Kryšpinián byli bratři, kteří se narodili ve třetím století v Římě. Jejich jména se odvozují u latinského slova „crispus“, což znamená kadeřavý. Zdá se, že podkladem pro tato jejich jména se stala kadeřavá hlava. Pocházeli ze šlechtické rodiny a oba se rozhodli, že společně půjdou do Francie, aby tam…

přečíst

Sv. Notburga

Notburga se narodila kolem roku 1265 v Tyrolsku v Rakousku. Od svých 18 let byla služkou Jindřicha I. Byla známá svou pracovitostí a především dobročinností. Ráda se podělila s potřebnými a chudými. Po smrti Jindřicha I. se stal jeho nástupcem Jindřich II. Jeho manželka Otýlie nerada viděla, jak je Notburga štědrá, a proto…

přečíst

Sv. Radegunda

Narodila se někdy kolem roku 520 po Kristu v Německu jako dcera pohanského krále. Když jí bylo 11 let, tak je otec zabit svým bratrem, který je později poražen franckým králem Chlotarem, a tak se Radegunda stává válečnou kořistí tohoto krále. Krása princezny učarovala králi do takové míry, že se zamiloval…

přečíst

Sv. Koloman

Svatý Koloman se narodil v Irsku, popraven byl 17. července roku 1012 poblíž Stockerau během své pouti do Svaté země. O životě tohoto poutníka toho moc nevíme. To, co se ví, je to, že poutník se stal obětí bojů mezi králem Jindřichem II. a polským vévodou Boleslavem Chrabrým. A tak na…

přečíst

Sv. Rafka

 Narodila se roku 1832 v malé libanonské vesnici. Dnes zde žije asi 100 rodin. Rodiče jí dali jméno Petra. Rodiče byli maronitského vyznání. Když měla Petra 7 let, matka jí zemřela. Proto se ještě s větší vroucností obrací k Panně Marii. V 11 letech ji otec posílá do služby ke známým do Damašku, kde…

přečíst

Bl. Titus Zeman

Titus Zeman se narodil roku 1915. Pocházel z deseti dětí. Základy víry dostal už doma v rodině ve Vajnorech. Zbožní rodiče vedli děti k modlitbě, a to především svým příkladem. Když bylo Titovi 12 let, řekl mamince, že chce studovat na kněze u salesiánů v Šaštíně. V Šaštíně se pokusil odradit Tita od jeho rozhodnutí inspektor salesiánů P.  Jozef Bokor.…

přečíst

Bl. Michal Pro

Michal se narodil v Mexiku v roce 1891. Od roku 1915 začíná v této zemi velké pronásledování katolíků. Pronásledovatelé, podporovaní prezidentem, se dopouštěli i těch nejhorších způsobů mučení jenom proto, aby církev zcela umlčeli. V této době žije mladý jezuita, kněz Michal Pro. V době pronásledování, poté, co je přepaden jezuitský klášter, jsou řeholníci přijati…

přečíst

Sv. Leopold Mandič

Svatý Leopold Mandič se narodil 12. května 1866 v Dalmácii na severu dnešní Černé Hory jako nejmladší z dvanácti dětí, do horlivé katolické rodiny. I když Leopoldova matka pocházela z bohaté šlechtické rodiny a otec poctivě pracoval, jejich ekonomická situace se postupně horšila. Když se Leopold narodil, rodina už žila v chudobě. Kněžské svěcení přijal 20. září 1890 v Benátkách.…

přečíst

Sv. Karel Lwanga

Křesťanští misionáři, katolíci i anglikáni, přišli do afrického vnitrozemí koncem 19. století. První katolické misie zde rozběhli bílí otcové, což byla misionářská společnost, která pocházela z Francie. Jméno těchto otců se neodvozovalo od barvy pleti, ale od bílých tunik. Tito otcové založili na území Ugandy první katolickou misii v roce 1879. Největším…

přečíst

Sv. Anežka Segni

Svatá Anežka Segni z Montepulciana se narodila kolem roku 1268 v Itálii. Pocházela z bohaté šlechtické rodiny. Odmalička byla známá svou pokorou a tichou povahou. Ráda naslouchala příběhům o Ježíši, a tak v ní rostla touha po svatosti. V 9 letech ji dali na výchovu do jednoho kláštera, kde se o ni stará sestra Markéta.…

přečíst

Sv. Valburga

Světice se narodila kolem roku 710 v hrabství Wessex v dnešní Anglii. Lze o ní bez nadsázky říci, že pocházela ze „svaté“ rodiny. Jejím otcem byl král Wessexu sv. Richard poutník, maminka se jmenovala Wuna a byla sestrou svatého Bonifáce, bratři Willibald a Winebald byli později také svatořečeni. Její rodina byla nejen…

přečíst

Bl. Humbelina

Za rok Humbelinina narození na hradě Fontaine u Dijonu se udává letopočet 1092. Byla sestrou slavného muže, jedné z nejslovutnějších osobností 12. století – sv. Bernarda z Clairvaux. Na všechny v rodině měla značný vliv jejich matka Aleta. Humbelinu brávala s sebou na své cesty do podhradí mezi chudé a nemocné,…

přečíst

Sv. Jan Kentský

Narodil se 23.6. 1390 v polské vesnici Malec, nedaleko městečka Kety (odsud přídomek Kentský), asi 70 km od Krakova. Jeho otec Stanislav a matka Anna vedli syna ke zbožnému životu. Již v mládí si osvojil pojmy jako pokora, soucit, pomoc bližnímu, milosrdenství, a ty ho pak provázely celým životem.   Vedle výše…

přečíst

Prorok Joel

Prorok Joel je označován za jednoho z dvanácti malých proroků Starého zákona. Žil patrně v 5.-4. století před našim letopočtem v tzv. poexilním období. Narodil se již v Jeruzalémně do pokolení Ruben. Jeho otec se jmenoval Petuel. Jinak o životě tohoto proroka a světce příliš nevíme.   Zanechal nám ale jednu z prorockých knih Starého…

přečíst

Sv. Hildegarda

Hildegarda je velká německá mystička (1098-1179), velká milovnice přírody a Božího stvoření. Byla zároveň jednou z vedoucích osobností své doby. Narodila se jako poslední z 10 sourozenců rok před tím, než křižáci dobyli Jeruzalém. Byla obdařená mnohými dary, mimo jiné i mystickými zkušenostmi. Tyto zkušenosti začaly již v jejím útlém věku. V 8 letech…

přečíst

Sv. Rozálie

Narodila se kolem roku 1100 nebo 1130 na Sicílii do šlechtické rodiny Sinibaldi. Část mládí pak strávila na královském dvoře královny Markéty, manželky Viléma II., jako dvorní dáma. Její původ i zevnějšek (byla prý neobyčejně půvabná), jí stejně jako přání rodičů, předurčovaly světskou kariéru na některém ze šlechtických dvorů. Rodiče…

přečíst

Sv. Vigilius

Narodil se kolem roku 363 nebo 355 v Tridentu ve starořímské rodině. Jeho otec se jmenoval Theodosius, matka Maxentie. O jeho dětství a mládí toho mnoho nevíme. Snad jen to, že studoval patrně v Athénách a potom také v Římě. Tady také již ve svých dvaceti letech přijal kněžské svěcení.   Jako pastýř duší…

přečíst

Sv. Urban I. papež

Pocházel ze vznešeného římské rodu. Jeho otec se jmenoval Pontianus. O jeho dětství a vůbec životě toho mnoho s určitostí nevíme. Od dětství byl velmi zbožným a ve víře vytrvalým mužem, což nebylo v dobách pronásledování křesťanů určitě jednoduché.   V roce 222 byl po papeži Kalixtovi zvolen na Petrův stolec, jako 17.…

přečíst

Sv. Rupert

Svatý Rupert, označovaný jako Salcburský, se narodil kolem roku 650 ve Wormsu. Pocházel z královského rodu Merovingů (Merovejců) z Francie.   Ve Wormsu byl vysvěcen na biskupa. Usilovně hlásal pravdy evangelia, vystupoval proti pověrám a jiným tehdejším zlořádům. Svou kritiku směřoval také na vysoce postavené a mocné, kteří svým životem budili veřejné…

přečíst

Svatý Alexandr

Světec Alexandr žil ve 4. století. Přesné datum jeho narození není známo, jedná se patrně o rok 250. Stejně tak prakticky nic nevíme o jeho mládí. První historické zmínky o tomto biskupovi máme právě až z období, kdy usedl na biskupský stolec v Alexandrii v Egyptě. Psal se rok 313 a Alexandrovi…

přečíst

Bl. Marie Alexie le Clerc

V roce 1950 narazili dělníci při budování jazzového lokálu ve sklepních prostorách pod jednou garáží ve francouzském Nancy asi 50 cm pod podlahou na neznámou překážku. K údivu všech objevili starou rakev. Protože šlo o prostory, kde kdysi stával klášter Školských sester Notre Dame, byly přivolány krom úředních činitelů i…

přečíst

Sv. Jan XXIII.

Jan XXII., vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli, se narodil 25. listopadu 1881 v italském městečku Sotto il Monte v provincii Bergamo jako čtvrté ze třinácti dětí. Otec Giovanni Battista a matka Marianna rozená Mazzola byli chudí, ale zbožní lidé a k pokoře a zbožnosti vedli také všechny svoje děti. Pravidlem byla modlitba a…

přečíst

Sv. Eustach

Eustach přeloženo znamená „klasy bohatý, plodný.“ Byl to vojevůdce, a bývá zobrazován jako válečník ve zbroji, plášti a klobouku, někdy i jako lovec. V jedné ruce nese jelení hlavu s křížem v paroží. Světec zemřel mučednickou smrtí za císaře Hadriána kolem roku 118, jeho památka se připomíná 20. září. Je patronem myslivců, bývá…

přečíst

Bl. Marek z Aviana

Narodil se 17. 11. 1631 v Avianu v Itálii. Byl druhým z deseti dětí. Vzdělání získal u jezuitů a v 17 letech vstoupil ke kapucínům. Za svoje ideály si zvolil modlitbu, samotu a skromný život. V roce 1649 složil řeholní sliby. Pro svoji velkou skromnost a pokoru působil tak nejistě, že ho představení nepustili…

přečíst

Sv. Pantaleon

Pantaleon byl osobním lékařem císaře Maximiána a zemřel mučednickou smrtí kolem roku 305 v Nikodémii (dnešním Turecku). Jeho jméno znamená „silný jako lev.“ Řecky se jmenuje Panteleimon, což znamená zcela soucítíci, všeslitovník. V 11. století byl na hoře Athos postaven klášter Panteleimon. V Kolíně nad Rýnem byl zbudován úžasný románský kostel sv. Pantaleona.…

přečíst

Sv. Irenej z Lyonu

Narodil se asi v roce 135 v Malé Asii v městečku Smyrna, což je dnešní Izmir v Turecku.  Ze stejného městečka pocházel jeden z významných učitelů církve svatý Polykarp.  Svatý Irenej se stal brzy jeho žákem. Od svého učitele, moudrého a vzdělaného muže, který byl přímo žákem apoštola Jana, převzal nejen moudrost jeho nauky,…

přečíst

Bl. Imelda

Svatost je pro všechny bez ohledu na věk nebo společenské postavení. Proto i mnohé děti byly povýšeny na oltář. Dříve to u dětí nebylo moc zvykem, ale především poslední papežové urychlili tento trend. Mezi tyto děti patří například fatimské děti Hyacinta a František, Dominik Savio, Marie Goretti, dříve sv. Vít,…

přečíst

Sv. Petr Veronský

Narodil se kolem roku 1205 rodičům, kteří byli členy albigenské sekty. Zvláštní je, že chlapec byl vychován v katolické víře. Zdá se, že tomu bylo tak proto, že ve městě se nacházely pouze katolické školy. Velký vliv na jeho život měl svatý Dominik a jeho kázání. Proto Petr v 16…

přečíst

Sv. Kateřina Švédská

Světice se narodila v roce 1331 ve Valdsteně ve Švédsku v zámožné rodině. Jejími rodiči byli kníže Ulf Gudmarsson a pozdější světice a spolupatronka Evropy svatá Brigita Švédská. Kateřina byla vychována v riseberském klášteře, a již ve svých čtrnácti letech byla na přání rodičů provdána za Egharda. Hned po sňatku se dohodli, že…

přečíst

Sv. Jan Ogilvie

Jan Ogilvie SJ se narodil v roce 1579 ve skotském hrabství Banffshire v době, kdy skotská reformace dosahovala svého vrcholu. Rodina patřila ke starému šlechtickému rodu, který sehrával v dějinách Skotska významnou úlohu. Jeho otec sir Walter Ogilvie z Drum byl presbyterián a v roce 1588 byl jmenován zmocněncem pro…

přečíst

Sv. Eulálie

Světice se narodila kolem roku 290 v křesťanské rodině ve španělské Barceloně. Osvojení křesťanských ctností víry, naděje, a především lásky ke Kristu a k lidem, to bylo to, co dostala do vínku od svých zbožných rodičů. Křesťanské ctnosti a modlitba jí byly nade vše. Žila však v době a v zemi, která…

přečíst

Sv. Sulpicius Severus

Světec se narodil roku 363 v bohaté rodině v Akvitánii. V mládí pak pobýval na královském dvoře v Galii. Dostalo se mu vynikajícího vzdělání. Byl uznáván jako znalec římského práva, působil jako řečník a také právník, senátor.  Později se oženil, manželka však brzy umírá a nezanechá mu žádné potomky.   Na utváření světcova…

přečíst

Bl. Kristina Ciccarelli

Asi to všichni velmi dobře známe – jak člověk dokáže celou svou duší, nebo alespoň kouskem svého srdce přilnout ve svém životě k nějaké hlouposti. Myslím teď třeba i nějaký maličký předmět, nějakou věc, nějakou drobnost, na které jsme ulpěli celým svým srdcem a od které se jednoduše nedokážeme za…

přečíst

Sv. Klement (Kliment)I.

Svatý Klement, označovaný také přízviskem Římský, pocházel podle dějepisce Eusebia z Filip v Makedonii. Zde se údajně seznámil, ještě jako pohan, s apoštolem Pavlem. S ním pak doputoval do Říma.  Od apoštola národů přijal křesťanství a stal se jeho pomocníkem při hlásání radostné zvěsti. Svatý Pavel se o Klementovi zmiňuje v listu Filipanům (Flp 4,3),…

přečíst

Sv. Lev I. Veliký

Budoucí papež se narodil koncem 4. století patrně někde v Toskánsku, podle jiných pramenů v Římě. O jeho mládí téměř nic nevíme. Historické prameny o něm začínají hovořit až kolem roku 418, kdy působí v Římě jako jáhen. V roce 430 se stal arcijáhnem papeže Celestýna I. a v této službě setrval i během…

přečíst

Sv. Lambert

Narodil se kolem roku 635 ve Flandrech v městečku Trajectum, dnes ležícího na území Nizozemska v oblasti Maastrichtu. Pocházel ze zámožné rodiny, jeho vychovatelem se stal, po knězi Landoaldaovi, biskup, pozdější světec a Lambertův strýc Theodor.   Světec odmala vynikal svým nadáním, zbožností a horlivostí. Po ukončení studii, nastoupil na duchovní dráhu.…

přečíst

Sv. Jiljí

Svatý Jiljí (svátek má 1. září) patří mezi 14 svatých Božích pomocníků. Mezi nim najdeme velmi zajímavé světce a svatý Jiljí mezi ně beze sporu patří. Podle legendy se narodil někdy kolem roku 700 v Řecku. Jméno Jiljí se řecky řekne Egidius. Egidius znamená „štítonoš“, podle jiného výkladu ale písmeno…

přečíst

Sv. Kristýna z Bolseny

27. července bychom v církevním kalendáři našli svátek sv. Šarbela, ale také sv. Kristýny z Bolseny. Kristýna česky znamená „křesťanka“. Původně to jméno zněla Christiana, a z tohoto jména pak vzniklo jméno Kristýna. Její život je plný zázraků. Míchá se zde bohatá tradice s lidovou vírou. Jisté je jedno, že tato mladá…

přečíst

Sv. Romuald

Svatý Romuald žil na přelomu 10. a 11. století. Narodil se v Ravenně v rodině vévody a byl známý tím, že zpočátku žil hodně bouřlivým způsobem života. K jeho životnímu stylu patřila jízda na koni, lov, hry s kamarády a další. Romuald si jednoduše řečeno užíval života. Občas ale navštívil…

přečíst

Bl. František Kesy

Když začala v roce 1939 II. světová válka, dům v Poznani, který patřil salesiánům, byl proměněn v německá kasárna. O rok později byl František Kesy zatčen ještě se svými čtyřmi přátel z oratoře. Nebylo jim ještě ani dvacet let. Po zatčení byli odvedeni do pevnosti, kde byli vyslýcháni a mučeni.…

přečíst

Sv. Zikmund a sv. Pius V.

Na 30. duben připadá památka dvou světců – sv. Zikmunda a sv. Pia V. Zikmund žil na přelomu 5/6. století. Narodil se v Burgundsku, které sice leželo na území Francie, ale bylo pod nadvládou německého pohanského kmene. Zikmund měl v sobě barbarskou krev, byl to válečník. Před rokem 500 se…

přečíst

Sv. Haštal (Castullus, Kastul)

Světec se narodil v Římě, někdy mezi lety 242-245. Pocházel patrně z urozené rodiny vyšší třídy. Více se o jeho dětství a mládí u svatopisců nedočteme.   Víme však, že v roce 283 byl po svém obrácení ke křesťanství se svým přítel Tiburciem, také pozdější světec, pokřtěn přímo papežem Kájem (Caius).   Za…

přečíst

Sv. Františka Římská

Na místě, kde dříve stál pohanský chrám, který byl zasvěcený bohyni Venuši, byl později v raném středověku postaven chrám Panny Marie. Tento chrám byl později přejmenován na baziliku svaté Františky Římské, který dodnes stojí v Římě a Italům připomíná jejich oblíbenou světici. Každý světec je něčím zajímavý, něčím zvláštní. Podívejme…

přečíst

Sv. Jana z Valois

Svatá Jana z Valois, známá také pod jménem Johana Francouzská, se narodila 23.4.1464 francouzskému králi Ludvíku XI. a jeho ženě Šarlotě Savojské. Byla však těžce postižená. Měla ohnutou páteř, poškozené klouby a na zádech hrb. Později onemocněla neštovicemi, které poznamenaly i její tvář.   Ve dvanácti letech ji její otec provdal…

přečíst

Sv. André Bessette

Alfréd Bessette se narodil 9. srpna roku 1845 ve vesnici nedaleko Montrealu jako jedno ze třinácti dětí. Když mu bylo devět let, jeho otec, dřevorubec, zahynul při nehodě v práci. Pouhé dva roky nato zemřela na tuberkulózu jeho matka. Tehdy začal Alfréd trpět žaludeční neurózou, která ho neopustila do konce…

přečíst

Sv. Bernard z Clairvaux

Svatý Bernard, jeden z nejvýznamnějších mystiků celého středověku, se narodil v roce 1090 na zámku de Fontaine u Dijonu. Pocházel z bohaté, urozené, šlechtické rodiny. Měl šest sourozenců. V mládí se mu dostalo dobrého vzdělání a vzhledem k tomu, že byl velmi talentovaným a pracovitým studentem, měl před sebou skvělou církevně-politickou kariéru.   On však…

přečíst

Sv. Makrina

Svatá Makrina se narodila kolem roku 330 na území dnešního Turecka a dožila se přibližně padesáti let. Rodinu tvořili svatí rodiče sv. Basil a sv. Emelie a 10 dětí (pět chlapců a pět děvčat), z nichž jsou čtyři v seznamu svatých. Svatá Makrina a její tři svatí bratři – sv.…

přečíst

Sv. Achác

Svaté Acháce máme přinejmenším dva. Ten první zemřel kolem roku 300, za pronásledování císaře Diokleciána. Je známý tím, že prodal i kostelní nádoby, aby za utržené peníze mohl vykoupit zajatce. Ten má svátek v květnu. Nás bude zajímat ten druhý Achác, který má svátek právě dnes, tedy 22. června. Pocházel…

přečíst

Sv. Petr Celestýn (papež Celestýn V.)

Petr Celestýn, vlastním jménem Pietro Angelario, se narodil v městě Isernia severně od Neapole roku 1215, v početné rolnické rodině. Otec Angeleria a matka Marie spolu s ním vychovávali dalších deset dětí. Přestože otec brzy zemřel, Petr díky pomoci a podpoře své matky mohl studovat a později se stát knězem. Od mládí toužil…

přečíst

Sv. Polykarp ze Smyrny

Polykarp se narodil mezi lety 75 a 82. Jako dítě byl odložen. Ujala se ho zbožná vdova, která ho vychovala a přivedla k víře.   O jeho životě víme především ze spisů svatého Ireneje z Lyonu, jeho žáka.  Polykarp byl  učedníkem apoštola Jana a zřejmě se znal i s jinými apoštoly. Byl patrně…

přečíst

Sv. František Saleský

Narodil se 21.8.1567 na zámku Sales v Savojsku. Pocházel z početné venkovské šlechtické rodiny (byl nejstarší z dvanácti dětí), ve které převládala františkánská zbožnost. Už ve dvaceti letech se rozhodl pro kněžství. Studoval nejprve v Annecy, později v Paříži (filozofie) a v Padově (práva). Byl inspirován myšlenkami svatého Karla Boromejského.   Odmítl otcem chystaný sňatek a…

přečíst

Sv. Ondřej

Svatý Ondřej žil v prvním století v Betsaidě. Spolu se svým bratrem Šimonem Petrem se živili jako rybáři u Genezaretského jezera.   Jméno Ondřej Andreas znamená „Mužný“.   Ondřej patřil původně k učedníkům Jana Křtitele, později se i s Petrem stal učedníkem Krista Pána.   Z evangelií známe okolnosti povolání obou bratrů mezi apoštoly.…

přečíst

Sv. Jan Kapistránský

Svatý Jan se narodil 13.června 1386 v italském městě Capistrano (Capestrano). Odtud je odvozováno i jeho příjmení (někdy je nazýván také Jan Kapistrán; italský pak Giovanni da Capistrano).   Janův otec byl šlechtic a voják ve vojsku Ludvika z Anjou. Patrně pocházel z Německa. Matka byla Italka. Když byl Jan ještě dítě, přišel…

přečíst

Sv. Bartoloměj

Narodil se v Káni Galilejské a žil v prvním století. Byl jedním z učedníků Krista Pána. Jméno Bartoloměje najdeme jak u synoptiků, tak ve Skutcích apoštolů.   Celým jménem se Bartoloměj jmenoval Natanael Bar-Tolmai. Bar-Tolmai znamená syn Tolmaiův, zatímco Natanael se překládá jako Bůh dal.   Bartoloměj nejprve pochybuje o tom, zda je…

přečíst

Sv. Ignác z Loyoly

Svatý Ignác, celým jménem Inigo López z Loyoly, se narodil v roce 1491 v baskické šlechtické rodině jako nejmladší z dvanácti sourozenců. V mládí toužil po vojenské kariéře. Jeho tužba se mu splnila a stal se důstojníkem v armádě místokrále Navarry. Žil dobrodružným bohémským životem plným hazardních her, pitek, válečných akcí a žen.   Zlom v jeho…

přečíst

Sv. Bonaventura

Občanským jménem se svatý Bonaventura jmenoval Jan Fidanza po otci, který byl lékařem. Narodil se roku 1221 v Bagnoreggio u Viterba v Toskánsku v Itálii. Jako dítě vážně onemocněl. Uzdraven byl na přímluvu svatého Františka z Assisi. A k jeho uzdravení se váže i legenda, že když spatřil svatý František Bonaventuru zdravého, pronesl "Buona ventura!"…

přečíst

Sv. Tomáš

Svatý Tomáš byl jedním z učedníků Krista Pána. V evangeliích bývá označován jako "Dvojče - Didimos (z řečtiny)" nebo jako "blíženec". O jeho životě toho mnoho nevíme. pocházel z Galileje, z chudých poměrů. Živil se snad rybolovem, podle jiných pramenů jako zedník nebo stavitel.   O apoštolovi se dočítáme na…

přečíst

Sv. Zdislava z Lemberka

Svatá Zdislava se narodila kolem roku 1220 v Křižanově nedaleko Velkého Meziříčí. Jejími rodiči byli brněnský královský purkrabí Přibyslav a jeho žena Sibyla, která se narodila patrně na Sicílii nebo v Německu a byla dvorní dámou Kunhuty Štaufské (budoucí manželky krále Václava I.).   O životě světice toho mnoho nevíme. Informace čerpáme…

přečíst

Sv. Filip Neri

Narodil se 21.července 1515 ve Florencii. Jeho otec byl notářem, maminka mu brzy zemřela, když mu bylo 5let.   Svatý Filip byl od dětství obdařen veselou povahou, kterou si uchoval až do své smrti. V Římě se věnoval především dětem, chudým lidem, poutníkům, vězňům, nemocným. Všem těmto lidem sloužil a prostřednictvím…

přečíst

Sv. Kazimír

Svatý Kazimír se narodil 3.(5).řijna 1458 na krakovském hradě Wawel jako syn krále polského a velkovévody litevského Kazimíra IV. Jagellonského a Alžběty Habsburské. Byl třetím z celkem třinácti děti.   Kazimírův nejstarší bratr Vladislav byl na kutnohorském sněmu v roce 1471 zvolen českým králem. I Kazimír se měl stát vladařem,…

přečíst

Sv. Dominik Savio

Dominik se narodil v roce 1842. Tatínek byl kovářem, maminka pracovala jako švadlena. Dominik už od malička inklinoval k duchovnímu životu, takže si toho lidé velice brzy všimli. Všiml si toho i pan kaplan, který když viděl na tak mladý věk velkou zbožnost, tak dovolil Dominikovi, aby šel ke svatému…

přečíst

Sv. Tomáš Akvinský

Svatý Tomáš se narodil v roce 1225 v Roccasecca u Neapole. Pocházel ze starého šlechtického rodu hrabat z Aquina. Od pěti let žil v benediktinském klášteře Monte Cassino. Zde se mu dostalo výchovy a vzdělání a jeho rodina očekávala, že bude šířit její slávu buď na poli světském, nebo na poli duchovním, získáním některé…

přečíst

Sv. Basil

Svatý Basil, jinak také nazývaný Veliký nebo Filosof, se narodil kolem roku 330 po Kristu na území dnešního Turecka. Pocházel ze zámožné rodiny, přičemž dědeček byl mučedníkem, babička byla sv. Makrína. Právě babičce vděčil Basil za předávání a posilování víry. Basil měl devět sourozenců, čtyři z nich byli v církevních…

přečíst

Sv. Barbora

Svatá Barbora, patronka horníků, je velmi oblíbená světice. Vzývána je hlavně jako pomocnice umírajících a těšitelka vězněných. Lidé věří, že Barbora dovede umírající bezpečně k Božímu trůnu. Byla sťata roku 306. O jejím svátku se odedávna dávají do vody třešňové větvičky, aby o Vánocích vykvetly. Barbora je tedy zvěstovatelkou naděje…

přečíst

Bl. M. Restituta Kafková

Narodila se v roce 1894 v Brně – Husovicích na Dukelské ulici č. 27, a pokřtěna potom byla v Zábrdovicích. Jde tedy o naši rodačku, i když ona se vždy považovala za Vídeňačku, protože tam žila odmalička se svými rodiči. V roce 1896 se totiž stěhují do Vídně. Když ukončila…

přečíst

Sv. Jeroným

Svatý Jeroným (Eusebius Sofronius Hieronymus) se narodil kolem roku 345 ve městě Stridon v Dalmácii. Byl to muž neobyčejného nadání. V Římě a v Miláně studoval rétoriku, gramatiku a filozofii. Pobýval také v Trevíru a v Galii, kde se seznámil s mnišským životem.   Ačkoli byli jeho rodiče křesťané, svatý Jeroným přijímá křest až někdy kolem…

přečíst

Sv. Mořic (Mauricius)

O životě svatého Mořice mnoho nevíme. Je známo, že byl velitelem římské legie, která byla tvořena převážně křesťany pocházejícími z okolí Théb (dnešní Karnak v Egyptě). Vedle světce veleli legii také Exsuperius a Kandidus, oba též příkladní věřící a velitelé.   Na konci třetí a začátkem čtvrtého století, za společné…

přečíst

Sv. Genesius

V jednom italském městečku San Miniato, které se nachází nedaleko od města Pisa, které je známé svou šikmou věží, se v těchto dnech koná neobvyklé divadelní představení. Je to každoroční festival křesťanského divadla, při kterém se mimo jiné na náměstí tohoto města předvádí vždy jedna zcela nová hra nějakého moderního…

přečíst

Sv. Vavřinec

Svatý Vavřinec pocházel ze Španělska z města Huesca. Jeho otec se jmenoval Orancius a matka Patientie. O mládí světce toho mnoho nevíme, neznáme ani datum jeho narození (patrně kolem roku 230).   Z legend je známo, že odešel do Říma, kde byl jeho učitelem a vychovatelem pozdější papež Sixtus II. Po dosednutí…

přečíst

Sv. Marie Magdaléna

Marie Magdaléna se narodila kolem roku 7 před Kristem v městečku na břehu Genezaretského jezera, v Magdale. Podle tohoto města také získala označení Magdaléna nebo také Marie z Magdaly. Výraz magdala znamená v aramejštině věž.   Podle západní tradice se jedná o ženu, ze které Pán Ježíš vyhnal sedm zlých duchu,  jak se dočítáme…

přečíst

Sv. Prokop

Svatý Prokop se narodil koncem 10. století (kolem roku 970) v Chotouni u Českého Brodu na zemanské tvrzi jako syna Víta a Boženy. O světcových rodičích nevíme téměř nic určitého.   V mládí se svatému Prokopovi dostalo vzdělání na slovanské škole na Vyšehradě, pravděpodobně pobývá také v některém slovanském klášteře…

přečíst

Sv. Marie Goretti

Příběh malé Marušky nás zavádí do přelomu 19/20. století do Itálie, do oblasti, kde žili ti nejchudší lidé. Byl to nehostinný kraj, kde nikdo moc dlouho nevydržel. Také proto, že to byla oblast bažin, kde lidé poměrně často umírali na malárii. V této oblasti lidé pěstovali dobytek, sbírali dřevo, v…

přečíst

Sv. Alois Gonzaga

Narodil se roku 1568. Jeho narození bylo oslavováno střílením z děla, protože byl prvorozeným synem a zajišťoval tak nástupnictví v rodu Gonzaga. Tatínek si přál, aby se jeho syn stal vojákem stejně jako on. Ve čtyřech letech ho oblékne do vojenského stejnokroje a malý chlapec v nestřežené chvíli vystřelí z…

přečíst

Sv. Rajner z Pisy

Narodil se v roce 1118 a zemřel roku 1161. Jeho jméno se vykládá jako „neporazitelný válečník.“ Je patronem cestovatelů, poustevníků a města Pisy, které je známé svou šikmou věží. Po předčasné smrti své sestry se stal jedináčkem. Rodiče byli váženými obchodníky a čekalo se, že Rajner jednou převezme práci po…

přečíst

Sv. Justin

Svatý Justin je filozof a mučedník. Narodil se kolem roku 100 ve Flavia Neapolis, dnes Nablus, což je město v Palestině. Umučen byl kolem r. 165 po Kristu v Římě, je patronem filosofů. Jeho rodiče ho vychovávali v pohanské víře. Poté, co Justin ukončil školu, kdy studoval řecké filosofy, především Platona,…

přečíst

Sv. Jan Sarkander

Svatý Jan se narodil 20.prosince 1576 v polském Skočově, v katolické rodině. Jeho otec se jmenoval Řehoř Sarkander, jeho matka Helena roz.Gurecká z Kornic. Celkem bylo v rodině pět dětí. Jan měl jednu sestru a čtyři bratry, z nichž Mikuláš se stal také knězem. V roce 1589 se rodina odstěhovala z Těšínska do severomoravského Příbora.  …

přečíst

Sv. Ludvík Maria Grignion

Narodil se v roce 1673 a zemřel o 43 let později v roce 1716. Jeho život nebyl příliš dlouhý, ale za to byl naplněn službou. V roce 1700 se stal knězem a jeho velkou touhou bylo odejít na misie do Kanady. Místo toho ho ale poslali do Poitiers. Ludvík byl velice výřečný a…

přečíst

Sv. Jan Křtitel de la Salle

Narodil se 30. dubna 1651 ve šlechtické rodině. Byl jedním z deseti dětí. Studoval bohosloví v Paříži. Roku 1672 se vrátil do Remeše, aby se po smrti svých rodičů postaral o svých devět mladších sourozenců. V roce 1678 se stal knězem, který se věnoval školství. To v té době bylo v zoufalém stavu. Spolu…

přečíst

Sv. Josef

O životě svatého Josefa, pěstouna Páně, se zmiňuje evangelista Matouš a Lukáš. Josef pocházel z královského rodu Davidova a žil v prvním století. Byl snoubencem Panny Marie. Po tom, co Panna Maria počala z Ducha svatého, chtěl Josef svou snoubenku opustit. Ve snu se mu zjevil anděl Páně, který vysvětluje svatému Josefu, že…

přečíst

Sv. Perpetua a Felicita

Perpetua pocházela z bohaté africké rodiny, která žila asi 50 kilometrů od Kartága. Když jí bylo 22 let, to bylo v roce 202 po Kristu, prožívala nejkrásnější léto svého života. Narodil se jí krásný chlapeček. Perpetua měla otrokyni a ta se jmenoval Felicita. A Felicita v té době byla těhotná. Perpetua říkala: „Já…

přečíst

Svatý Konrád Confalonieri

Cesta ke svatosti začala u tohoto muže požárem. Konrád miloval vášnivě lov. Jednoho dne ale nic neulovil a rozzlobený šlechtic, aby vyhnal zvěř ze svých doupat a úkrytů, nechal zapálit keře a rostliny. Bylo léto, země byla vyprahlá slunečním žárem, a tak se stalo, že požár se začal nekontrolovatelně šířit.…

přečíst

Sv. Pavel Miki a druhové

Ve starém církevním kalendáři bychom 6.2. našli svátek svaté Doroty. Je třeba ale říci, že tato světice nebyla historicky zrovna nejlépe doložena a kolem jejího života panovalo mnoho nejasností. Proto nový církevní kalendář udělal změnu a dnes už místo památky svaté Doroty slavíme japonské mučedníky. Víru do Japonska přinesli jezuité.…

přečíst

Sv. Vincenc ze Zaragozy

Svatý Vincenc se narodil ve třetím století ve španělském městě Huesca. O světcově mládí toho mnoho nevíme. Studoval u zaragozského biskupa Valera (Valeriána), který byl Vincencovým ochráncem a učitelem. Po studiích jej také tento biskup vysvětil na jáhna.   Vincenc oplýval velkým nadáním, především pak v oblasti řečnické. Ve službách…

přečíst

Sv. Pavel Poustevník

Světec se narodil někdy kolem roku 228 ve městě Théby v Egyptě. Protože pocházel z dobře situované a bohaté rodiny, mohl se věnovat studiu a na svoji dobu dosáhl vysokého vzdělání. Říká se, že velmi dobře znal nejen egyptskou, ale i řeckou kulturu. Když mu bylo šestnáct let, rodiče mu zemřeli a…

přečíst

Sv. Gerlach

Patří mezi nejznámější nizozemské svaté. Žil ve 12. století na jihu Nizozemí v městě Houtemu. Jeho životopis pochází z roku 1227, tedy asi šedesát let po smrti světce. Gerlach pocházel ze šlechtického rodu, a jak bylo mezi šlechtou v té době obvyklé, tak žil velmi rozmařilým životem. Svůj život radikálně změnil, když mu…

přečíst

Sv. Tomáš Becket

Svátek má 29. prosince. V době středověku to byl jeden z nejpopulárnějších svatých, a to nejen v Anglii. Tento světec představuje především konflikt mezi státní mocí a církví. Tomáš z Canterbury, vlastním jménem Becket, pocházel z Londýna a byl synem bohatého obchodníka. Později se stal kancléřem krále Jindřicha II., a tím tedy i jeho nejbližším…

přečíst

Sv. Petr Kanisius

Narodil se 8.května roku 1521 v Nijmegen v Holandsku. Jeho otec byl starostou města. Svou matku brzy ztratil a otec tří dětí se znovu oženil. Narodilo se mu potom 8 dalších dětí, mezi nimi Teodorik, který později následoval Petra do řádu. Kanisius Vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova 8. května 1543 v…

přečíst

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš se narodil patrně v řeckém městě Patrasu okolo roku 270 nebo 280. Kolem roku 300 se stal biskupem v Myře (dnešní Turecko). Během pronásledování křesťanů byl vězněn. Propuštěn byl až po roce 313, kdy byla Ediktem milánským udělena svoboda vyznání všem křesťanům. Vykonal pouť do Palestiny, během které podle legendy utišil…

přečíst

Bl. Charles de Foucauld

Tento muž se vymyká rámci 19. století. V 6 letech ztratil oba rodiče. Potom studoval na jezuitské koleji. Zde se ale vzbouřil proti tuhé kázni a tak byl vyhozen. V té době se vzdálil i víře. Složil zkoušky na vojenskou školu a je přijat. Prožívá období mravního úpadku. Má milenku Mimi. Nakonec…

přečíst

Sv. Alžběta Uherská

Svatá Alžběta Uherská byla příbuzná naší české svaté Anežky. Obě si byly hodně podobné, co se týká skutků milosrdenství. Jinak se dá ale říci, že život svaté Alžběty byl těžší. Tato šlechtična byla provdána za Ludvíka, jsme na počátku 13. století, a to od svých 14 let. Ve svých 17…

přečíst

Sv. Martin

Svatý Martin se narodil okolo roku 316 ve městě Sabaria v  Panonii v dnešním Maďarsku, jako syn tribuna římské armády. Jméno Martin je odvozeno od jména římského boha války Marse. Již tímto jménem chtěl otec naznačit svoje přání, aby šel Martin v jeho šlépějích, a aby  svoji kariéru spojil s armádou.…

přečíst

Sv. Hubert

Ke konci měsíce října začínají v naších luzích a hájích tradiční hony. Lovci a náhončí se vydávají na lov zvěře. A právě v tomto období, přesně 3.listopadu, se dříve slavil svátek svatého Huberta, patrona lovu, lovců, střelců.   Datum narození svatého Huberta není přesně známo (jedná se patrně o rok…

přečíst

Sv. Ignác z Antiochie

Svatý Ignác z Antiochie, který má svátek 17. října, patří mezi tzv. apoštolské otce. Jsou to muži, kteří žili na přelomu 1. a 2. století po Kristu a kteří byli žáky apoštolů. Jejich svědectví je tedy nesmírně důležité, a to, co napsali, to jsou poklady. Hned po apoštolech jsou to tedy…

přečíst

Sv. Ludmila

Svatá Ludmila se narodila přibližně kolem roku 860. O jejím životě víme z řady legend, které se ovšem ve svých informacích rozcházejí.   Podle Kristiánovy legendy pocházela svatá Ludmila z rodu Pšovců (dcera Slavibora), podle jiných legend pocházela ze Srbska.   Svatá Ludmila se provdala za prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje…

přečíst

Sv. Augustin

Svátek sv. Augustina se spojuje se svátkem sv. Moniky. Sv. Moniku známe hlavně jako velkou přímluvkyni, kdy ona po létech vyprosí svému synovi obrácení. Možná už méně víme to, že vyprosila obrácení i svému manželovi. On byl pohanem a až na smrtelné posteli se nechal pokřtít a přijal Ježíše. Tedy…

přečíst

Sv. Roch

Když se podíváme do církevního kalendáře, tak tam pro dnešní den (16. 8.) najdeme svátek svatého Štěpána Uherského, což je pro Maďary totéž, co pro nás svatý Václav. Král, který stojí na úsvitu dějin národa. Najdeme tam ale pro dnešní den i světce, který byl dříve velmi oblíbený a v současné…

přečíst

Sv. Jan Maria Vianney

Svatý Jan Vianney se narodil 8. května 1786 ve vesničce Dardally, nedaleko Lyonu ve Francii, v chudé rolnické rodině. Měl 5 sourozenců. Na jeho náboženské výchově měla rozhodující podíl jeho matka, která ho naučila modlitby a vedla svatého Jana k úctě k Panně Marii.   Když byly Janovi tři roky,…

přečíst

Sv. Jakub

Svatý Jakub byl synem Zebedea a Salome, bratrem evangelisty Jana. Spolu se svým bratrem pracoval jako rybář na Genezaretském jezeře, dokud z nich Pán Ježíš neučinil „rybáře lidí“.   Pro svou výbušnou povahu byl nazýván s apoštolem Janem „synem hromu“.   Jakub měl se svým bratrem Janem a s apoštolem Petrem mezi apoštoly…

přečíst

Sv. Cyril a Metoděj

Bratři Konstantin (Cyril) a Metoděj pocházeli z řecké Soluně (Thessalonike) ze zámožné rodiny. Jejich otec Lev byl významným vojenským hodnostářem, matka se jmenovala Marie. Balkán a Řecko bylo prodchnuto v té době slovanským duchem, což se později ukázalo jako významné při jejich misii na území Velké Moravy.   Konstantin, mladší z obou bratrů,…

přečíst

Sv. Jan Křtitel

Svatý Jan Křtitel se narodil patrně těsně před přelomem letopočtu. Jeho otec, kněz Zachariáš a matka Alžběta (žili ve vesnici Ain Karim asi 7km od Jeruzaléma) byli již značně pokročilého věku, proto se i narození svatého Jana považovalo svým způsobem za zázračné. Před Janovým narozením se jeho otci zjevil anděl…

přečíst

Sv. Jan Nepomuk Neumann

Narodil se 18.3.1811 v Prachaticích v jižních Čechách jako čtvrtý ze sedmi dětí. Jeho tatínek Filip Neumann pocházel z Obernburgu nad Mohanem v Německu a v Prachaticích pracoval jako punčochářský mistr. Jeho maminka Anežka Lebischová byla dcerou sedlářského mistra.   Svatý Jan Nepomuk Neumann šel po základní škole v Prachaticích na studia do Českých Budějovic a…

přečíst

Sv. Antonín

I když se říká sv. Antonín z Padovy, nesmíme zapomínat na to, že se nejednalo o Itala, ale o Portugalce. Narodil se někdy kolem roku 1195 poblíž Lisabonu. Když se řekne sv. Antonín, tak si asi vzpomeneme na to, že to je patron ztracených věcí. Navíc byl Antonín velký a slavný…

přečíst

Sv. Norbert

6. června se připomíná nezávazná památka světce, který je hodně důležitý pro naši zemi, a tím světcem je sv. Norbert. Norbert je dokonce uctíván jako jeden ze spolupatronů naší země, i když pocházel z Německa. Po jeho smrti ale nastal velký boj o jeho ostatky, a tento boj vyhrál strahovský klášter…

přečíst

Sv. Klement Maria Hofbauer

Klement se narodil 26.12.1751 v Tasovicích u Znojma. Jeho otec byl Čech a původně se jmenoval Dvořák, později si nechal změnit jméno na Hofbauer. Jeho matka byla Němka. Klementovi rodiče byli zbožní a vše přijímali z Boží ruky. Měli 12 dětí z nichž 7 zemřelo.   Když bylo Klementovi 7 let, zemřel mu…

přečíst

Sv. Stanislav

Svatý Stanislav, jeden z hlavních zemských patronů Polska, se narodil 26.července 1030 v městě Szczepanow (Štěpánov) nedaleko od Krakova v rodině bohatých rodičů.   Studoval v Hnězdně v Liége (Belgie) a také v Paříži. Po studiích se vrací do Polska. Po smrti svých rodičů všechny jejich peníze rozdává chudým a stává se kanovníkem v Krakově. Po…

přečíst

Sv. Kateřina Sienská

Sv. Kateřina je mystička a především učitelka církve. Tak to vyhlásil v r. 1970 papež Pavel VI. Narodila se jako 25. dítě svých rodičů. To je něco, co si dost dobře nedokážeme představit. Třeba už jenom to, že maminka by vůbec nespala, kdyby se měla věnovat všem svým dětem…   Kateřina…

přečíst

Sv. Vojtěch

Narodil se kolem roku 956 v Libici na Cidlinou jako syn knížete Slavníka a Střezislavy. Pocházel tedy z jednoho z nejvýznamnějších knížecích rodů u nás. Rodiče svatého Vojtěcha poslali ke studiím do Magdeburku, kde je také biřmován a přijímá jméno Adalbert (tak se také jmenoval arcibiskup magdeburský, který se s Vojtěchem přátelil).   Později…

přečíst

Sv. Bernadetta Soubirous

Svatá Bernadetta pocházela z pyrenejské vesničky Lurdy na jihu Francie. Narodila se 7.ledna 1844 v chudé, početné, zbožné rodině. Její matka se jmenoval Luisa roz.Casteroptová, její otec František Soubirous pracoval jako mlynář. Když přišel o zaměstnání, živil se pouze příležitostnýma prácemi. Rodina brzy přišla o střechu nad hlavou a musela se přestěhovat…

přečíst

Sv. Gema Galgani

11. dubna má svátek svatá Gema. Je to světice, o které se moc nemluví, a přitom je to tak mocná přímluvkyně. Narodila se roku 1878 v Itálii. Měla sedm sourozenců, tatínek byl lékárník. Brzy ale začala do této rodiny přicházet jedna rána za druhou. Když bylo Gemě osm let, tak jí…

přečíst

Sv. František z Pauly

Svatý František se narodil 27.3.1416 v jihoitalském regionu Kalábrie, ve městě jménem Paola. Od narození trpěl vážnou oční vadou. Jeho rodiče slíbili v modlitbě svatému Františku z Assisi, že pokud bude syn uzdraven, bude sloužit rok v klášteře. A tak se také stalo. František po uzdravení odchází do kláštera s. Marco Argentano, kde setrvá…

přečíst

Sv. Patrik

17.března máme pravidelně možnost sledovat ve sdělovacích prostředcích davy lidí zahalených v zelených barvách (národní barvy Irska), s cylindry a tradičním trojlístkem, procházející ulicemi velkých, především amerických měst. Jsou to převážně potomci irských přistěhovalců, kteří slaví svátek svého národního patrona svatého Patrika. Na tento den připadá výročí smrti tohoto světce. Kdo byl…

přečíst

Sv. Matěj

14.května slavíme svátek svatého Matěje. Matěj se narodil ve zbožné a bohaté rodině v Betlémě. Naslouchal kázáním Ježíše Krista a byl s Pánem až do jeho nanebevstoupení.   Protože Jidáš Iškariotský zradil a poté se oběsil, bylo třeba doplnit apoštolský sbor zpět na počet dvanácti, který symbolizoval počet izraelských kmenů. Ve Skutcích…

přečíst

Sv. Jan z Boha

Syn prostých, zbožných rodičů. Když mu bylo 8 let, přijali jeho rodiče na přespání kněze, který byl na cestě do Madridu. Kněz nadšeně vyprávěl o tomto městě, že malý Jan se rozhodl, že uteče také do tohoto města. Chtěl také do Madridu. Lidé po chlapci pátrali bezvýsledně 3 týdny, maminka…

přečíst

Svaté děti

Když máme před sebou svaté děti, tak si možná vybavíme to známé Ježíšovo slovo: „Nechte děti přicházet ke mně.“ Z těchto slov je patrné, že Ježíš a děti k sobě mají hodně blízko. Je ale jasné, že blízkost Bohu ještě není totéž co svatost. V případě malých dětí se vynořuje klíčová otázka –…

přečíst

Sv. Valentýn

Svatý Valentýn žil a působil jako kněz ve 3.století v Římě za vlády císaře Claudia II. Gothica.   Podle legendy císař zakázal svatby a zásnuby v Římě, protože mladí muži poté mysleli více na své milé a rodiny a nechtěli vstupovat do vojska. Svatý Valentýn jako kněz tohoto zákazu nedbal a mladé…

přečíst

Sv. Scholastika

Narodila se v roce 480 ve městě Norcia (Nursia) v umbrijských horách v Itálii. Matka Abundancia při porodu zemřela a otec Euprob, ze vznešeného rodu, svěřil děti pěstounce. O životě svaté Scholastiky se dovídáme především z druhé knihy Dialogů Řehoře Velikého, o jejím mládí však nevíme téměř nic. Snad jen to, že od…

přečíst

Sv. Agáta

Svatá Agáta se narodila za vlády císaře Decia kolem roku 225 na Sicílii v zámožné rodině aristokratů. Jako její rodné město je uváděna Katánie nebo Palermo.   Světice měla být provdána za římského prefekta Quintiana. Sňatek s tímto mužem však odmítla. Zhrzený muž na ní prozradil, že je křesťankou. Za císaře…

přečíst

Sv. Blažej

Žil ve třetím století ve východní části Římské říše. Byl biskupem ve městě Sebasta. O poloze tohoto města se vedou spory, ale patrně leželo v kappadocké provincii Sivas v dnešním Turecku.   I když v roce 313 vydal císař Konstantin Veliký tzv. Milánský edikt, který zaručoval křesťanům svobodu vyznání, nebylo toto v působišti…

přečíst

Sv. Timotej

Svatý Timotej (Timoteus) se narodil v Lystře v Lakónii v dnešním Turecku. Jeho otec, který byl řeckého původu, mu brzy zemřel a tak světce vychovávala jeho matka, Hebrejka Euniké s babičkou Lois. Jméno Timotej se do češtiny překládá jako Bohuslav.   Rozhodující vliv na život svatého Timoteje mělo jeho setkání se svatým Pavlem, který…

přečíst

Sv. Šebestián

Svatý Šebestián (Sebastiano, Sébastien) se narodil ve třetím století v Miláně. Přesnější údaj o jeho narození není znám. Narodil se v patricijské rodině. Podle legend již od dětství cítil touhu pomáhat křesťanům.   V dospělosti vstoupil do armády. Později se za vlády císaře Dikleciána (284-305) stává člen císařské gardy – pretoriánů. Tohoto postavení…

přečíst

Sv. Anežka Římská

Svatá Anežka Římská je jednou z nejvíce uctívaných světic. O jejím životě toho mnoho nevíme. Pocházela z křesťanské rodiny. Už od mládí se toužila zasvětit Kristu. Protože však byla velmi krásná, toužilo po ní mnoho mužů, mezi nimi byl i syn římského prefekta, kterého Anežka odmítla.   Prefekt vydal Anežku soudu, kde…

přečíst

Sv. Antonín Veliký

Narodil se kolem roku 250 po Kristu, zemřel roku 356 – dožil se tedy 106 let! Byl to důstojný stařec, který se dožil požehnaného věku. Svátek má 17. ledna.   Spolu se sestrou byli dětmi zámožných rodičů. Ti ovšem zemřeli, když Antonínovi bylo asi 20 let. Syn zdědil obrovský majetek…

přečíst

Sv. Fabián

Na 20.leden připadá svátek dvou světců, svatého Fabiána a Šebestiána. Zatímco druhý z nich je jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších křesťanský světců, o svatém Fabiánovi toho v povědomí lidí mnoho neutkvělo.   Pocházel z italského venkova. V roce 236 byl zvolen 20. papežem, i když v době volby byl pouhým laikem. Podle tradice při volbě papeže…

přečíst

Sv. Eufrozina

Na Nový rok (1. ledna) si připomínáme kromě slavnosti Panny Marie památku poměrně neznámé světice sv. Eufroziny. Jedná se o Egypťanku žijící v 5. století a její život je až neuvěřitelný. Ale stalo se!   Tatínek Eufroziny byl vysoký státník úředník, který měl dceru Eufrozinu, ale také velkou moc. A jakmile…

přečíst

Sv. Silvestr I.

Přesné datum narození svatého Silvestra není známo, narodil se však ve 3.století v Římě, jeho otcem byl jistý Rufus a matkou Justa. Ani o mládí a dětství tohoto muže nemáme mnoho informací, pouze víme, že byl pro svou víru pronásledován (Diokleciánovo pronásledování) a skrýval se v lesích Monte Soracte nedaleko Říma. Odtud…

přečíst

Sv. Štěpán

O životě svatého Štěpána toho mnoho nevíme. Hlavním informačním zdrojem o životě tohoto světce jsou Skutky apoštolů. Štěpán působil v jeruzalémské obci jako jeden z prvních sedmi jáhnů, kteří měli pomáhat při šíření křesťanství apoštolům. Svým působením a svým kázáním provokoval židy, kteří ho povolali před veleradu, aby zde hájil své učení.…

přečíst

Sv. Lucie

Jméno Lucie má základ v latinském slově lux (světlo). Vedle svaté Agáty patří k nejznámějším sicilským světcům. O životě této světice toho mnoho nevíme. Při mapování jejich životních osudu vycházíme pouze z více či méně věrohodných legend. Mnohokrát jsou v jejím životopise použity prvky z životopisů svaté Agáty, Cecílie, Anežky. Jistě víme, že světice pocházela…

přečíst

Sv. Ambrož

Svatý Ambrož se narodil kolem roku 339 v Trevíru v dnešním Německu jako syn vysokého římského úředníka. V Římě vystudoval řečnictví a práva. Působil především v Miláně, proto také získal přívlastek milánský. Když v Miláně zemřel biskup, chtěli zvolit jeho nástupcem právě svatého Ambrože, přestože byl teprve katechumenem. Ambrož se nejprve zdráhá, nakonec však 7.12.…

přečíst

Sv. Kateřina Alexandrijská

Kateřina byla královská dcera a byla neobyčejně krásná. Žila v Egyptě na přelomu 3.-4. století. Měla také mnoho nápadníků, ale všechny odmítala. Jeden byl pro ni málo bohatý, jiný postrádal na kráse. Před svým obrácením to byla marnivá a pyšná dívka. Jednoho dne se ale seznámila s moudrým poustevníkem, který ji vyučil…

přečíst

Sv. Cecílie

O životních osudech svaté Cecílie mnoho nevíme. Narodila se kolem roku 200, pocházela z římského šlechtického rodu Cecilů. Křesťanství přijala už jako dítě, v mládí se věnovala studiu hudby a zpěvu. Když dospěla, rodiče ji provdali za nevěřícího mladíka Valeriána. Ten přijímá na základě působení světce a papeže Urbana I. také křesťanství…

přečíst

Sv. Anežka Česká

Anežka se narodila 20.1.1211 jako nejmladší z devíti dětí českého krále Přemysla Otakara I. a jeho ženy Konstancie Uherské. Otec usiloval o to, aby se Anežka provdala za některého z významných evropských panovníků (za Jindřicha VII. - syn Fridricha II., později se o Anežku uchází sám ovdovělý Fridrich II., nebo také anglický…

přečíst

Sv. Josef Moscati a sv. Cyriak

16. listopadu má svátek sv. Josef Moscati. Svatý lékař! Byl o něm natočen nádherný film s názvem Doktor zázraků. Narodil se v roce 1880 v Itálii v jedné dobře situované rodině jako sedmé z devíti dětí. Tatínek byl předseda soudu, byl to tedy úspěšný právník a čekalo se, že Josef půjde v otcových stopách. Ale…

přečíst

Sv. Vendelín

Svatý Vendelín, opat, je znázorňován jako mladý muž v pastýřských šatech s pastýřskou lopatou nebo holí v ruce. U nohou mu zpravidla leží ovečka - symbol dobytka, jehož je ochráncem před nemocemi. Svatý Vendelín byl prý synem skotského krále. Bylo mu dvacet let, když se rozhodl ke kajícné pouti do…

přečíst

Sv. Vít

Sv. Vít (Vitus, Guy), jeden z patronů českých zemí a světec, jemuž je zasvěcen chrám na Pražském hradě (tj. chrám sv. Víta), přichází podle legendy na svět někdy kolem roku 293 našeho letopočtu v přístavním městě Mazara di Vallo na západním pobřeží Sicílie jako syn pohana Hylase. Jako sedmiletý je…

přečíst

Sv. Václav

Svatý Václav se narodil kolem roku 907 na Stochově u Libušína jako nestarší syn knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry. Byl vychováván v křesťanském prostředí a největší vliv na jeho výchovu měla jeho babička sv.Ludmila. Václav se ujímá vlády roku 924, kdy mu bylo pouhých 18 let. Přes tento svůj…

přečíst