Monthly Archives: Květen 2020

Vzývání Ducha

Symeon Nový Teolog (949-1022) patří k nejvýznamnějším duchovním postavám dosud nerozděleného křesťanstva přelomu tisíciletí. O jeho výjimečnosti v křesťanských dějinách svědčí již přídomek „Teolog“, kterým církev tradičně označuje pouze sv. Jana Evangelistu a sv. Řehoře z Nazianzu. Jeho dílo svědčí o tom, že se snažil ukazovat druhým, že křesťanství nabírá smyslu teprve v osobním setkání…
více

Duch svatý

Když se zeptáme zbožného křesťana, z čeho vychází jeho život, v čem je tajemství jeho života, z čeho čerpá, kde bere sílu, tak správně odpoví – z Ducha svatého. To je vnitřní zdroj našeho života i naší síly. Ono se to ale snadno řekne, otázka je, jestli je to pravda, jestli skutečně žijeme z moci…
více

Veliký Bože náš

Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane, shovívavý a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil, a soucit máš se všemi svými tvory. Všechna tvá díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci, vypravují o slávě tvého království, o tvé spravedlnosti a lásce. Věrný jsi ve všech svých…
více

IQ, nebo láska?

Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak apoštoly, kteří se po Ježíšově nanebevstoupení vrátili do Jeruzaléma a tam se v horní místnosti „svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“ V modlitbách čekali na naplnění zaslíbení, které jim Ježíš dal…
více