1990
Do roku 1990 vykročili naši farníci s vírou a nadějí v lepší duchovní život nejenom v naší farnosti, ale díky rozvíjejícímu se demokratickému systému i v celé naší vlasti. V zemi, kde minulý systém se po čtyřicet let snažil potlačit jakékoliv náboženské vyznání. Díky Bohu, nepodařilo se.
Duchovní život farnosti
Naší farnosti se opět dostalo zvláštní boží milosti. Do kněžského stavu byl Bohem vyvolen náš bratr Slavoj Alexa. Primici předcházela duchovní obnova farnosti, a to po tři soboty. Účast byla 40 %. Jáhenské svěcení přijal 10. března z rukou pražského biskupa Mons. Lebedy a kněžské svěcení mu udělil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Této významné události bylo přítomno mnoho našich věřících. Státní orgány se přestaly vměšovat do církevních událostí, což nebývalo samozřejmostí, takže se primiční mše svatá mohla konta na veřejném prostranství před kostelem. Po bohoslužbě novokněz udělil věřícím své novokněžské požehnání. Na této primici bylo přítomno mnoho kněží, bohoslovců, asi 2 300 věřících místních i z okolí i nevěřících spoluobčanů. Průběh oslavy měl slavnostní a důstojný ráz. V mnoha srdcích zanechal dlouhodobý duchovní zážitek. Novokněz nastoupil svou duchovní službu ve Zhoři u Jihlavy, kam z ním zejména mladí rádi jezdí. Na jeho cestě mu vyprošujeme od Pána hojnost milosti a Božího požehnání.
Během třetího roku Desetiletí duchovní obnovy národa, který má ochránce sv. Norberta a sv. Jana Sarkandera se 1x za měsíc konalo v kostele zamyšlení nad naším postojem k víře.
Každý měsíc se také setkávali rodiče, aby pod vedením svého duchovního otce nacházeli nejlepší cesty výchovy dětí k živé víře.
V létě se konala pouť do Prahy k hrobům českých patronů. Byl vypraven jeden autobus.
Asi za 14 dní nato farníci navštívili další poutní místo, kam chodili i naši předkové, a to Maria Zell. Jely 2 autobusy. Na zlatou sobotu na tradiční pouť do Žarošic se někteří z nás vypravili pěšky.
Během roku byla ustanovena farní rada, která má 15 členů. 19. května se děti z naší a okolních farností sešly ke společnému dni, který byl plný her a soutěží. Setkání asi 70 dětí bylo ukončeno společnou mší svatou.
O prázdninách připravili farníci společně s p. farářem pro děti týdenní pobyt, a to pro dívky na Brněnské přehradě a pro chlapce v Rozsochách u Bystřice nad Pern.
Znovuzrozením z vody a Ducha svatého v našem kostele nastoupilo cestu do nebe osm dětí. S určitou zvědavostí a nadšením přijalo osm dětí první svaté přijímání Do dalších let duchovního růstu jim vyprošujeme sílu k vytrvalosti. Společně k Bohu se slibem věrnosti a lásky vykročilo šest manželských párů. Příkladem jim mohou být Božena a Josef Effenbergerovi a Marie a Josef Fröhlichovi, kteří si po 50ti letém manželství obnovili svůj slib.
Z našeho společenství bylo odvláno devět věřících.
O nedělních bohoslužbách bývalo přítomno asi 250 farníků, ve všední dny 70. Během roku bylo podáno asi 24 000 svatých přijímání.
Do náboženství se ve škol. roce 1989/90 přihlásilo 27 dětí a ve škol. r. 1990/91 46 dětí. Pán Bůh zaplať za ně. Každé pondělí, jak je zvykem, se sloužila školní mše svatá, při které duchovní otec dětem přibližoval Starý zákon.
V adventní době probíhala po tři dny v kostele duchovní obnova rodiny pod vedením p. faráře. Ti, kteří se těchto zamýšlení zúčastnili, měli o čem přemýšlet. Děti v této době chodily o sobotách na faru, kde vystřihovaly betlémy. V kostele se učily vánoční písně a připravovaly se na příchod narození Ježíše Krista.