1992
Jak jsme prožili ve farnosti uplynulý rok?
Dá se říci, že duchovní život v Uherčicích se neustále rozvíjí. Bratři a sestry máje stále větší zájem vzdělávat se ve víře, což dokazuje jejich účast na různých setkáních a akcích.
Duchovní a kulturní akce
- 28. 3. v Křepicích – setkání 170 mladých lidí z celého okolí. Vrcholem byla mše sv. s Otcem biskupem.
- 6. 6. v Uherčicích – modlitební setkání – příprava na Slavnost seslání Ducha svatého.
- V květnu na tři dny navštívili naši farnost zástupci Ekumenické rady církví. Hosté pocházeli z Brazílie, Indie a Francie. Při své návštěvě chtěli poznat život a zvyky našich lidí. Mohli jsme se s nimi setkat v kostele při bohoslužbách, v jednotlivých společenstvích, v rodinách. Toto setkání bylo zajímavé pro obě strany.
- Od 7. – 11. 7. se mladí lidé společně s p. farářem zúčastnili diecézního setkání mládeže na Velehradě.
- V srpnu jsme přivítali mladé křesťanské společenství ze sev. Itálie. Naši mladí s nimi prožili celý den a na splátku byli pozváni do Itálie.
- 22. 8. – pouť do Křtin a na Vranov. Autobus byl plně obsazen.
- Září – pouť k Matce Boží do Žarošic. Jelo asi 90 lidí. Někteří mladší s p. farářem šli pěšky.
- Prázdninové pobyty dětí proběhly podle plánu od 13. 7. – 3. 8. ve Zhoři u Jihlavy.
- V prosinci proběhlo oblastní setkání mládeže v Šitbořicích.
- O vánocích se opět podařilo do našich domovů rozšířit světlo pokoje a míru z Betlémské jeskyně narození Ježíše Krista.
- Náš kostel navštívilo během roku několik milých hostí.
- Nový hustopečský kaplan P. Jiří Buchta, který nám jednotlivě udělil novokněžské požehnání.
- Kapucín Jiří L. Šebák hovořil o spiritualitě františkánů - P. Pavel Procházka – budoucí misionář.
- Herec M. Částek, který o vánočních svátcích předvedl hru „Popelka Nazaretská“.
Během roku probíhala výuka náboženství (59 dětí). Třetí třídu vede paní Zdena Šátková, ostatní p. faráře. Pokračuje příprava biřmovanců
Již několik let pracují tyto duchovní společenství:
- Hnutí FOCOLARE – dvě skupiny, pod vedením p. Šátkové
- společenství manželů – schází se 1x za měsíc v rodinách
- čtvrteční Boží Slovo na faře. Rozjímání nad nedělním evangeliem, modlitba sv. růžence
- pátek – společenství mládeže
Na faře se setkávají i mladá děvčata pod vedením Z. Šátkové ml., která si říkají „misionářky lásky“, ministranti mají klub „sokoli“.
Na svátek Těla a Krve Páně přijalo první svaté přijímání 10 dětí z druhé třídy.
24. 10. Jan a Klára Svobodovi si při příležitosti své zlaté svatby obnovili slib manželství v našem kostele.
Svátost křtu v tomto roce přijaly 4 děti, svátost manželství si udělilo 7 párů. Na pouť do věčnosti odešlo 13 bratří a sester. Mezi nimi i p. Josef Bartl, bývalý dlouholetý kostelní hospodář, který patřil k nejbližším spolupracovníkům P. Jaroslava Dragona. Při každé duchovní a pracovní akci patřil k nejaktivnějším. Přišlo se sním do kostela mší sv. rozloučit mnoho lidí. Pán Bůh mu zaplať na věčnosti za vše, co pro nás udělal.
Začátkem září jsme se loučili s naším dosavadním p. farářem Josefem Havelkou. Díky za jeho čtyřleté působení v naší obci, kdy celá farnost ožila novým duchem. Díky za velké úsilí při opravě kostela, pořízení nových zvonů atd. Nyní pan farář působí v chlapeckém domově Petrinum v Brně.
7. 9. nastoupil nový pan farář. Je jím P. Vladimír Záleský, narozený 31. 7. 1965 v Havl. Brodě. Vysvěcen na kněze byl 7. 9. 1991 v Brně. Rok působil jako kaplan ve Vel. Meziříčí. Byl ustanoven administrátorem v Uherčicích, ale i v Křepicích, odkud P. Vaněčka odešel pro svůj vysoký věk na Velehrad do jezuitského kláštera.
Pracovní akce:
Bylo instalováno dřevěné zádveří a ozdobná mříž ve farním kostele. Nechal se opravit kříž před kostelem, který je věnován padlým za války. Začalo se s opravou sochy sv. Jana Křtitele na městečku. Byla vymalována zákristie a kuchyně na faře. Rovněž se provedla výměna dlaždicových obkladů v kuchyňské lince.