Matko Boží, voláme k Tobě.
Chválí Tě andělů kůry, slyš, Maria, svých dítek hlas.
Chválí Tě svatí Boží,
Chválí Tě blažených sbory,
Chválí Tě Církev svatá,
Chválí Tě synové Evy,
Matko Boží, voláme k Tobě.

Matka jsi milosti Boží,
Matka jsi moudrosti pravé,
Matka jsi věčné rady,
Matka jsi duchovní síly,
Matka jsi překrásné lásky,
Matko Boží, voláme k Tobě.

Nebes jsi Královna krásná,
Panenství koruna zlatá,
Studnice ctnosti Ty čistá,
Naděje rajské Ty kněžna,
Nevěsta neposkvrněná,
Matko Boží, voláme k Tobě.

Blažených radost Ty milá,
Věrných jsi chvála Ty stálá,
Vítězů pomoc Ty mocná,
Všech svatých zářivá hvězda,
Pokorných synů Ty láska,
Matko Boží, voláme k Tobě.

Ty jsi prut z kořene Jesse,
Tys chvála svatého Ducha,
Nového zákona archa,
Nebeské vlasti Ty brána,
Zrcadlo Církve Ty svatá,
Matko Boží, voláme k Tobě.

Hříšných Ty záruko spásná,
V zármutku útěcho sladká,
Záštito Božího lidu,
Příčino radosti naší,
Svatých Ty přesvatá Matko,
Matko Boží, voláme k Tobě.

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.