V neděli 29. října 2017 jsme v naší velkoněmčické farnosti prožívali slavnost, při které generální vikář otec Jiří Mikulášek udělil 23 biřmovancům svátost biřmování, tedy křesťanské dospělosti. Původně měl přijet otec biskup Vojtěch, který se ale z důvodu nemoci omluvil.
Přede mší svatou, která začala v 10.30, se generální vikář se svým ceremonářem Radkem Mezuláníkem a asistencí, včetně pana jáhna a P. Petra, připravili na faře, odkud vyšel průvod s ministranty do kostela. Kostel byl plný, biřmovanci byli připraveni v presbytáři. Na úvod biřmovanci otce Jiřího přivítali jménem farnosti i jménem svým a předali mu kytici krásných květů. Generální vikář poděkoval za přivítání a na úvod vzpomněl nemocného otce biskupa Vojtěcha a ujistil nás všechny o jeho modlitbách. Čtení potom přečetla Áďa s Jaruškou a po evangeliu vyzval generální vikář místního otce Petra, aby řekl něco o přípravě a o biřmovancích. Příprava probíhala rok a biřmovanci byli rozděleni do dvou skupin – do skupiny mládeže a do skupiny dospělých. Dospělých bylo celkem šest, dva byli z Křepic, jeden z Brumovic. Co se týká skupiny mládeže, jedna dívka byla z Nosislavy, a jeden mladík ze Šitbořic. V obou skupinách se biřmovanci snažili mimo jiné víc poznávat Bibli, probíralo se především desatero a svátosti.
Potom šel otec Jiří k biřmovancům a každého se ptal na jeho biřmovací jméno, popřípadě, proč si vybral jméno právě tohoto světce, a co o něm ví. Po krátké promluvě už potom následovalo samotné biřmování, které začalo obnovou křestního slibu, potom modlitbou za biřmovance a mazáním křižmem. Každý biřmovanec dostal od generálního vikáře knížku a malý upomínkový list. Přímluvy, obětní dary, to vše bylo opět v režii biřmovanců. Potom mše svatá pokračovala obvyklým způsobem, přičemž biřmovanci i kmotři přijímali pod obojí způsobou. Po ohláškách potom biřmovanci poděkovali otci Jiřímu, otci Petrovi i panu jáhnovi a předali jim své dárky. Po mši se všichni ještě společně vyfotili před oltářem. To už bylo 12 hodin.
Po návratu na faru se potom otec generální vikář a pozvaní hosté, kterých bylo celkem 35, odebrali do salónku, kde čekal skvělý oběd v podobě knedlíčkové polévky a svíčkové. Celá slavnost byla krásná, den se vydařil, a naše farnost prožila povzbuzení ve víře. Bohu díky! Stejně tak i všem, kdo pomáhali a zapojili se do přípravy i do bohoslužby.