V naší uherčické farnosti jsme 8. října 2023 slavili krásnou slavnost biřmování. Po roční přípravě, která probíhala jednak ve skupině dospělých a potom ve skupině mládeže, jsme se těšili z našich 16 biřmovanců, kteří úspěšně prošli celou přípravou. Mládež navíc čekal závěrečný test a potom ještě malé soustředění v diecézním středisku mládeže „Mamre“. Pozvání přijal otec biskup Pavel, který přijel na faru kolem 10.00. Na mši svatou vyšel průvod z fary krátce před půl jedenáctou, kdy mše svatá začínala. Kostel byl plný a biřmovanci seděli připraveni na svých místech. Po zahájení bohoslužby otcem biskupem následovalo přivítání, když otec Petr přivítal biskupa Pavla, přítomné kněze Josefa a Pavla, ale i všechny ostatní přítomné, potom také kmotry a v neposlední řadě biřmovance. Čtení přečetli Monika a Vojta, evangelium potom otec Pavel. Po evangeliu následovalo představení biřmovanců, které probíhalo tím způsobem, že pan farář představil jednotlivé biřmovance jménem, připomněl, kdo odkud je, protože nebyli všichni z Uherčic (dva biřmovanci byli z Velkých Němčic, po jednom potom ze Starovic a Hustopečí), a p. Petr pak ještě představil biřmovací jméno každého biřmovance. Po krátké homilii pak už následovala obnova křestního slibu, modlitba biskupa se vzýváním Ducha svatého, a poté už biřmovanci předstupovali před biskupa se svými kmotry, kdy jim byla udělena svátost biřmování. Přitom celou slavnost jako vždy skvěle doprovázel náš sbor. Přímluvy i přinášení obětních darů měli opět na starosti biřmovanci. Ti potom se svými kmotry přijímali od biskupa Pavla pod obojí. Po závěrečných ohláškách potom ještě za biřmovance poděkovali panu biskupovi za biřmovance Karolína a Matěj, kteří mu předali symbolické dárky v podobě květů a malého demižónku s vyobrazením našeho kostela a také s výborným vínem. Otci Petrovi potom poděkovala Monika s Tomášem, kteří zase za všechny ostatní předali květinu a dárkovou kazetu s něčím dobrým. Po skončení mše jsme se všichni vyfotili před oltářem a pak už průvod odešel na faru. Pro pozvané byl pak ještě na radnici připravený oběd, s o. biskupem jsme se pak rozcházeli kolem 14.30. Prožili jsme krásný den a krásnou slavnost, kterou jsme si skutečně užili. Poděkování patří všem, kdo něco chystali, připravili, kdo chystali nádherné květiny, kdo nám hráli a zpívali a vůbec všem, kdo se zapojili. A pochopitelně otci biskupovi Pavlovi, který přijel mezi nás.