Biřmování v Uherčicích – 1988

V neděli 25. září 1988 odpoledne ve 14.30 udělil dp. ordinář brněnský prelát Ludvík Horký při mši sv. 50 biřmovancům svátost křesťan. dospělosti.
Příprava od března do září (7 měs) – nejdříve sám dp. Dragon, pak poprosil dp. Jana Chromečka S.J. z Dolních Věstonic – každou sobotu. Připraveno tištěné oznámení (pozvánka) slavnosti s obrazem kostela (obraz maloval Jan Samson z Vel. Němčic) a pohoštění na faře pro dp. ordináře a jeho doprovod (sekretář dp. Parajka a řidič Josef Dvořák), pro kněze (asi 20), bohoslovce (místní – 2) a kostelní hospodáře. Kostel ve čtvrtek před slavností umyt, v sobotu sv. zpověď, květin. výzdoba (hlavní oltář 7x anthurie – dary Ducha, karafiáty bílé (60 ks), červené (40 ks), asparát; doneseny židle před lavice – pro kněze a příbuzné biřmovanců.
Biřmovací lístky napsal na čisto bohoslovec Slavoj Alexa. Rozdány po dopolední bohoslužbě – na jejím konci (posvěcen) požehnán věnec, který biřmovanci hned zanesli na hrob dp. děkana Dragona jako projev vděčnosti – s modlitbou, jak doufám. Ke slavnosti přijel dp. ordinář na faru, kde ho čekali kněží a ministranti, jak průvod do kostela. Biřmovanci stáli u lavic po obou stranách, 2 místa v každé lavici reservována pro jejich kmotry. Během slavnosti zajištěno zpovídání, větrání i zdravotní služba. Ministrant. služby u oltáře (mikrofon – bohoslovec Slávek). Biřmovanci vítali (+ kytice) dp. ordináře a děkovali, četli čtení, přednášeli prosby přímluv a nesli obětní dary. S dp. ordinářem koncelebrovali dp. Josef Prchal, rodák, dp. Alois Michálek a další..
V kostele nejprve přivítal dp. ordináře dp. arcikněz z Mikulova dp. Vladimír Nováček (děkana jsme ještě neměli), řekl, že dp. ordinář přináší farnosti dvojí radost: jednak milost Ducha sv. udělením svátosti biřmování, jednak nového duchovního správce – jeho jméno však při slavnosti řečeno nebylo – ani dp. ordinářem ne při jeho závěrečném slově. Text přivítání i děkování biřmovanci přiložen jest k tomuto zápisu (pozn. – nepřiloženo).
Biřmovanci si zvolili nejvíce tyto svaté za ochránce: Pannu Marii (11x), sv. Veroniku (4x), sv. Jana (6x) a sv. Václava (4x), dále: Růženu, Kateřinu, Markétu, Helenu, Ludmilu, Terezii, Annu, Kláru, Anežku, Moniku, Jenovéfu a Bohuslavu – Františku, Jiřího, Vojtěcha, Jakuba a Pavla. Kéž vytrvají!
Oznámení slavnosti (500 ks), zasláno kněžím z děkanství hustopečského, klobouckého, mikulovského a pohořelického (společná rekolekce) i židlochovického, dp. Prchalovi, do Mutěnic, dp. kapitulnímu ordináři a jeho doprovodu, OCT – Břeclav (= církev. tajemníkovi) a význačným členům farnosti (kostelník, varhanice, zpěvačky, zvoník, kostelním hospodářům, bývalým varhaníkům – Miroslavu Cee z Vel. Němčic, Věrce Papežové (Furchové) z Křepic, bohoslovcům, uklízečce p. Furchové, slečně z fary, ministrantům – i předsedkyni MNV, hajnému a poštmistrové…
Novým správcem farnosti Uherčice byl jmenován P. Josef Havelka, dosavadní kooperátor v Tišnově na Moravě, rodák z Ořechova u Osové Bítýšky.
Předávka se konala v úterý 27. září 1988 (po rekolekci v Hustopečích) asi v 15 hod. na faře v Uherčicích. Předávku řídil dp. arcikněz dr. Vladimír Nováček z Mikulova (děkan ještě nebyl jmenován), dále přítomni předávající Jos. Kohoutek z Vel. Němčic, přebírající Jos. Havelka, konkomisař a slečna Emílie Nováková, univerzální dědička po smrti dp. Dragona. Rozlišilo se, co je farní a co patří dědičce. Nový farář se ujal služby 1. mší sv. 4. října 1988. Den předtím 3. 10. jsem zde měl poslední mši sv.
11. 2. 1989
Josef Kohoutek, farář Vel. Němčice