2. postní týden
Evangelium: Ježíšovo proměnění – Lk 9,28b-36 (cyklus C)
Motto: MODLITBA
Téma: Pán Ježíš vzal tři ze svých učedníků a odešel s nimi na horu, aby se tam modlili. Při modlitbě se výraz jeho tváře změnil a jeho oděv oslnivě zbělel. Apoštolové uviděli proroky Starého zákona – Mojžíše a Eliáše, jak s Ježíšem mluví. A z oblaku uslyšeli Boží hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“ Apoštolové nechápali, co se stalo, byli „neznalí“ a zmatení. Pochopili to až mnohem později díky tomu, že se pohybovali v Ježíšově blízkosti, viděli jeho milosrdné skutky, zažili jeho utrpení i zmrtvýchvstání.
Skutek milosrdenství: MODLIT SE ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ
Abychom mohli „poučovat neznalé“, musíme my sami být ochotni nechat se poučit. Poučuje nás Duch Svatý, když se mu otevřeme v modlitbě.

Námět:
Více se modlit (ne více slov, ale s větší zbožností). Pomoci někomu s úkoly, pomoci vysvětlit učivo apod. Rozdělit se o své znalosti a nevychloubat se. Dávat dobrý příklad ostatním. Umět vysvětlit, proč věřím v Boha a proč se chovám jako křesťan (když se mě někdo ptá). Zajímat se o svou víru a prohlubovat ji studiem.