Litanie za duše v očistci

Pane, smiluj se nad ubohými dušemi, které trpí v očistci, a pomoz:

Mým drahým rodičům:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Mým sourozencům a příbuzným:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Mým přátelům a nadřízeným:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Mým vychovatelům, učitelům a duchovním vůdcům:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem kněžím katolické církve:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem řeholníkům a řeholnicím:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem mým dobrodincům:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem, na které s láskou v modlitbě vzpomínám:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem, kterým jsem kdy ublížil:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kdo mně ublížili:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem duším, které tě milovaly: Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří jsou nejblíže nebi:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří nejvroucněji po tobě touží:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří nejvíce trpí:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří jsou nejdále vysvobození:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří jsou nejopuštěnější:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří se často modlili za zemřelé:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří pečovali o stavbu, údržbu a výzdobu kostelů: Můj Ježíši, milosrdenství!

Obhájcům svaté víry:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří hřešili ze zvyku a jen divem Boží milosti byli zachráněni:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří zanedbávali přijímání svatých svátostí:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Lehkomyslným, kteří svůj čas promarnili:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Vlažným v modlitbě:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří nedbali na konání dobrých skutků:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kdo nepřipraveni na smrt náhle zemřeli: Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem obětem násilí, bojů a válek: Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem zemřelým v žalářích a koncentračních táborech:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem, kdo zahynuli při katastrofách dopravních prostředků:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem, kteří zahynuli při živelních katastrofách:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kdo před smrtí nepřijali svátosti:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem, kteří dnes nebo zítra zemřou:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Mé vlastní duši, až bude jednou stát před tvým soudem:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Odpočinutí věčné dej všem věrným zemřelým, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.

Amen.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.