Generální visitace
Dne 11ho května 1905 o 7½ hodině ráno zavítal Jeho Milost, nejdůstojnější pan biskup brněnský Dr. Pavel hrabě Huyn do Uherčic, by zde vykonal generální visitaci. Bylo rozkošné májové jaro. Celá osada skvěla se ve svátečním hávu. Ze všech střech vlály prápory. Dvéře a okna ozdobena věnci z kvítí. Cesta posypána travnatým kobercem, po obou stranách cesty zasázeny májky. Blíže mostu postavená péčí sboru hasičského slavobrána, u níž J. Milost očekávala hudba se sborem hasičským a celá farnost. O 7½ hod. přijela J. bisk. Milost v průvodu vysokodůst. P. Kanovníka Msgr. Dr. J. Pospíšila a svého sekretáře p. Š. a p. děkana Mikšánka. Když dojela J. Milost k slavobráně, zazněla hudba a celý průvod ubíral se zvolna k faře, kde čekaly školní dítky s učitelským sborem. Zde uvítali J. bisk. Milost p. farář F. Heusler ve jménu celé farnosti, p. starosta Eduard Srnec jménem obecního výboru, p. nadučitel Jan Žák za učitelský sbor. Jménem dítek uvítala nejdůst. p. biskupa dceruška p. nadučitele Cecilie Žáková podala J. M. kytici růží. Po uvítání odebrala se J. bisk. Milost do chrámu P., kdež kázal, a za asistence přítomného kněžstva mši sv. sloužil. Následovalo svěcení růženců, sošek, medailonků a prohlídka kostela. Poté odebral se průvod do školní budovy, kdež byla zkouška z náboženství. Před obědem udělovala J. bisk. Milost audience, po obědě udělovat p. biskup svátost biřmování. Po udělení této svátosti a krátkém odpočinku rozloučil se nejd. p. biskup s Uherčicemi, vyprovázen jsa davy lidu a hudbou až za osadu. Banderisté na koních doprovodili jeho biskupskou Milost až na hranice Velkých Stárovic.
Dne 15ho dubna 1907 k 6té hodině večerní vyznamenala J. bisk. Milost, která sousední Židlochovské děkanství visitovala, Uherčickou faru neočekávaně svojí vzácnou návštěvou v průvodu vys. důst. Kanovníka Roháčka, a vrátila se po krátém pobytu zase do Velkých Němčic.
J. Excell. nejdůstojnější pan biskup Dr. Pavel hrabě Huyn uděloval v době od 9 – 14ho října 1911 v děkanství Hustopečském svátost sv. biřmování a sice ve Velk. Němčicích, Pouzdřanech, Hustopeči a Velk. Pavlovicích. Biřmovanců uherčických bylo 183, a byli v úterý dne 10ho října 1911 ve Velk. Němčicích biřmováni. J. Excellence chválila veřejně jejich vzorné chování.
V době od 22-3ho ledna 1912 konali Lazaristé Josef Koudelka a František Kuchař v Uherčicích sv. missii, kteréž dobrotivý Bůh požehnal. Kajícníků bylo 937. Mnoho farníků se smířilo; podepsaného faráře se 2 občané, Eduard Srnec a Rudolf Furch, kteří jej před dvoumi lety hrubě urazili, jeden veřejně v kostele, druhý na faře odprosili. Dejž dobrotivý Bůh, aby účinek sv. missie byl trvalým.
17/II 1912 Hugo Horný, farář