STAV KOSTELA UHERČICKÉHO

Roku 1886 hned z jara byly na Sakrystii a Presbytáři nebezpečné trhliny v klenutí. Žádáno o komis, ta však uznala za dobré, základy Presbytáře a Sakristie podezdít, což by bylo málo zpomohlo, na to žádáno o druhou komisy, která uznala totéž, až třetí komise se vyjádřila, že nutno stavět kostel nový, a ať Sakrystie a Presbytář se zboří, co se stalo. Žádáno od obce, by kostel nový směl státi na místě starém, což se pro obmezenost místa nepovolilo

Vidi in Visitatione Generali

Uherčice dne 21. Junii 1888

Franciscus Salesius Episcopus

Po rozboření sakrystie a presbytáře konaly se služby Boží ve farní budově (v přízemní světnici na pravo) od 18. ledna 1891 až do neděle květné r. 1894; pak se odbývaly služby Boží ve staré kostelní věži až do 14. října 1894. Dne 21. října 1894 na slavnosť posvěcení chrámu Páně byl nový, v staro gotickém slohu dostavený kostel od místního důchovního Frant. Montaga s povolením nejdůstoj. Biskupské konsistoři Brněnské benedikován a byla první slavná mše sv. sloužena. Dne 10. září r. 1896, když kostel byl vymalován a všechny předměty kostelní jako hlavní oltář, poboční oltář, kazatelna, křtitelnice, varhany, zpovědnice, lavice a.t.d. zcela nově zbudovány byly, byl chvála Páně slavnostně od nejdůst. Biskupa D. Frant. Sal. Bauera konsekrován.