Pak vzal Ježíš své učedníky na horu, svolal je k sobě a učil je: "Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení plačící... Blahoslavení tiší... Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti... Blahoslavení milosrdní...Blahoslavení čistého srdce... Blahoslavení ti, kdo působí pokoj...Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni... Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích." Pak Šimon Petr řekl: "Máme si dělat poznámky?" A Ondřej řekl: "A to se máme učit nazpaměť?" A Jakub se zeptal: "Bude se z toho psát písemka?" Filip se přidal: "Co z toho můžeme zapomenout?" Jan navrhl, že stačí, aby se to naučil jen jeden z nich. A Matouš se ozval: "A jak to všechno souvisí s reálným životem?" A Jidáš to uzavřel: "Kdy už zas půjdeme dál?" Nakonec jeden z přítomných farizeů požádal, zda by mohl vidět Ježíšovy učební plány a ptal se, jaké konkrétní cíle sleduje Ježíšovo vyučování v kognitivní oblasti. A Ježíš zaplakal...

Pan farář vyprávěl v hodině náboženství o tom, jak Josef s Marií tři dny hledali dvanáctiletého Ježíše. Přihlásil se malý Pepík s dotazem: „A to je nenapadlo pomodlit se ke svatému Antoníčkovi, patronu ztracených věcí?“

Rozhovor v nebi mezi svatým Petrem a Ježíšem:
Ježíš: "Petře, o čem přemýšlíš?"
Petr: "Právě jsem četl, že Bible je nejvydávanější kniha na světě."
Ježíš: "To je skutečně zajímavé. A která kniha je nejčtenější?"

Pan Vopršálek umírá. Proto za ním přichází kněz, aby mu udělil svátosti. Farář nejdříve vyzývá pana Vopršálka: "Nejdříve vyznejte svoji víru v Ježíše a zřekněte se zla!" Pan Vopršálek ale mlčí. Kněz znovu naléhá: "No tak, už zde dlouho nebudete. Je třeba dobře se připravit na setkání s Bohem. Proč se tedy nechcete zřeknout zla?" A starý muž mu povídá: "Když já nevím, kam se po smrti dostanu, tak si to nechci s nikým rozházet!"

Pan Novák klečí v kostele před ukřižovaným Kristem a modlí se: "Pane Ježíši, já vím, že jsi velmi trpěl, bičovali tě, korunovali, nadávali ti, ukřižovali tě, ale ženatý jsi nebyl!"

Do nebe přijde automechanik. Za několik dnů potká Ježíše a ten se ho ptá: "Tak co, jak se ti tu líbí? Jak jsi v ráji spokojený?" "Je to tu skvělé, Pane. Ale myslím, že jsi mě mohl povolat přece jenom o něco později. Bylo mi teprve 40, byl jsem mladý. Mohl jsi ještě počkat..." Ježíš je překvapený a povídá: "Ale tobě nebylo 40. Když jsem tě zavolal, tak jsem měl zjištěno, že ti je už 80!" "Ale Pane, to přece není možné! Jak můžeš něco takového tvrdit?" Ježíš se usměje a povídá: "Víš, když jsme sečetli všechny hodiny, které jsi naúčtoval svým zákazníkům, tak nám vyšlo dohromady 80 let!"

Ježíšovo vysvědčení:
Matematika: Tvrdí, že on a Otec jsou jedno. V počtech má velmi slabé znalosti!
Psaní: Zásadně si nenosí papír ani tužky a neustále píše do písku!
Zeměpis: Tvrdí, že je pouze jedna cesta! Má velmi špatný orientační smysl!
Chemie: Pro pobavení celé třídy proměňuje vodu ve víno a porušuje chemické zákony!
Tělocvik: Všichni žáci se učí plavat, jenom on musí chodit po vodě!
Ústní projev: Není mu rozumět, protože mluví v podobenstvích!
Chování: Stýká se celníky, prostitutkami a jinými hříšníky!

Paní Vopršálková jde na poslední chvíli do kostela. Proto spěchá a cestou se modlí: "Pane Ježíši, dej, ať nepřijdu pozdě do kostela." Už je kousek od kostela, když vtom zakopne, upadne a roztrhne si šaty. Vstane a modlí se: "Pane, dej ať nepřijdu pozdě, ale příště do mě nestrkej!"