Ekumenická, ekologická, křížová cesta.

Kořeny pobožnosti křížové cesty sahají až do doby svatého Františka z Assisi, který žil v době, kdy křesťanští poutníci nemohli bezpečně cestovat do Svaté země. František přenesl zážitek Svaté země domů, tak jako my přinášíme Kalvárii do našeho kostela. Když v jednotlivých zastaveních rozjímáme Ježíšovo utrpení, pozvedáme Kristův kříž, abychom si připomněli, že země náleží Bohu, a abychom prosili o sílu a jednotu v péči o Boží stvoření.

Bděte a rozjímejte, když přecházíte od zastavení k zastavení. Uvědomujte si své okolí, vnímejte vzduch, který dýcháte, zvuky blízké i vzdálené. Mezi jednotlivými zastaveními můžete do všech směrů vyzařovat požehnání, laskavost směřující k lidem, živočichům, rostlinám, všemu stvořenému. Usmívejte se uvnitř i navenek, pohybujte se tiše, uvědomujte si své kroky, zpomalte a naslouchejte.

I. Ježíš je odsouzen k smrti – Nevinný trpí za hříchy druhých

Meditace: Každý z nás jsme byli přítomni v mysli a srdci Stvořitele dávno předtím, než se zformovaly vody a souš. Jsme součástí země, a přece nedbáme o její dary, které považujeme za běžné, obyčejné a hojné. Vyhazujeme, protože vždy je víc. Pálíme, odhazujeme a plýtváme, dokud se před našima očima neobjeví nedostatek. Až tehdy pochopíme, že Boží zdroje jsou dary, a tak se sami odsuzujeme k nedostatku, strachu a nespravedlnosti.

Modleme se: Milující Bože, ve své štědrosti jsi nám dal hojnost, abychom jí uspokojovali své potřeby. Dal jsi nám Ježíše a zemi jako dary. Odpusť nám hříchy zneužívání a zanedbávání. Dej, abychom si lépe uvědomovali cenu tvých darů, abychom nezničili vše, co nám dává život.

II. Ježíš na sebe bere kříž – Přijímáme odpovědnost za naši zemi

Meditace: Tak jako Ježíš obejmul svůj trám, i my pozvedáme svůj osamělý svět. Když konzumismus zachází příliš daleko, krátkozraká lačnost těžce doléhá na zemi i na lidi. Lidé jsou součástí přírody a také přírodní silou. Lidská lačnost dokáže zničit pohoří, když buldozery plundrují zemi kvůli výstavbě nepotřebných nákupních center či těžbě nerostů. Vzácné zásoby vody, cenné rostliny a živočichové mohou být zničeni navždy.

Modleme se: Vzácný Ježíši, dobrá země je jako ty, trpí pro naše hříchy bezmyšlenkovitosti, nešetrnosti a hledání snadného východiska. Prosíme o milost, abychom dovedli své hříchy přijmout a stali se odpovědnými obyvateli této krásné planety.

III. Ježíš padá poprvé – Lidé opouštějí své domovy kvůli zuboženému stavu přírodního prostředí

Meditace: K tíži kříže se přidává ještě těžší břemeno – bití, lži a zrady, opuštění vlastními učedníky, krutá ponižování. Ježíš padá, protože tuto strašlivou bolest nedovede unést. Migranti tolikrát padají na svých cestách a jejich cesty do země zaslíbené se proměňují v cesty křížové, když se potýkají s nenávistí a obtížemi. Jenom víra v činného Boha jim dává sílu.

 Modleme se: Bože života, prosíme tě, ochraňuj naše bratry a sestry migranty na jejich cestách, které jsou plné rizik a nebezpečí, když prchají před rozšiřujícími se pouštěmi a stoupajícími oceány ve svých domovech. Pomáhej jim překonat překážky. Nedovol, aby byly rodiny rozděleny. Jdi s nimi a zvedej je, když padnou.

IV. Ježíš se setkává se svou matkou – Naše matka země trpí

Meditace: Bůh stvořil nebe a zemi, která je kolébkou všech forem života. Jako matky chovají své děti, tak země chová vše živé. Uvažte, jak naše rozhodnutí poškozují tuto velikou matku zemi. Jak by vám bylo, kdyby vaši matku před vašima očima ponižovali a zraňovali? Uvažte, jak přispíváme k znečištění. Jsme jako ty pošklebující se davy, které prohloubily Mariino prožívání bolesti jejího Syna?

 Modleme se: Milující Ježíši, skrze lítost, již jsi pociťoval při setkání se svou matkou, daruj nám srdce plná soucitu s matkou, která nás chová, poskytuje nám potravu, vodu a vzduch. Dej, ať odoláváme rozhodnutím, jimiž poškozujeme svět. Pomáhej nám chránit zemi, jako svou vlastní matku.

V. Šimon Kyrénský pomáhá Ježíšovi nést kříž – Obhajujeme lidi na okraji

Meditace: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Matouš 25, 40). Bible nám říká, že máme být strážci svých bratrů a správci stvoření, jež nám bylo svěřeno. Naše odpovědnost se dotýká všeho – lidí, živočichů, rostlin, vody, vzduchu.

Modleme se: Bože soucitu, pomáhej nám poznávat, že jsme strážci svých bratrů a sester. Ať jako Šimon z Kyrény, který pomohl Ježíšovi nést jeho kříž, i my svou činností působíme úlevu těm, kdo jsou drceni těžkým křížem nespravedlnosti a násilí páchaného na nich a na jejich spolutvorech.

VI. Veronika otírá Ježíšovu tvář – Na zemi a lidech vidíme skvrny způsobené zneužíváním

Meditace: Dnes velmi potřebujeme zpomalit hektické tempo našich dnů. Kontakt s přírodou, s její krásou a pokojem, nás obnovuje. Když hledíme s úžasem na krásu přírody, musíme také pohlédnout do sebe, do hlubin svých srdcí, kde se dostáváme tváří v tvář svému svědomí.

Modleme se: Bože, vidíme tvář tvého Syna, jak se odráží ve všech mužích a ženách i v celém vesmíru stvořeném skrze něho a pro něho. Kéž to, co děláme v lásce a spravedlnosti, poslouží k otření krvavé tváře Krista v našem světě dnes, aby ostatní mohli zahlédnout záblesk Boží slávy. Zavazujeme se k prokazování soucitu, abychom tu byli pro druhé v jejich bolesti, dotýkali se jich a uzdravovali.

VII. Ježíš padá pod křížem podruhé – Klopýtáme a padáme kvůli frustraci a zlobě

Meditace: Někteří mocí lidé podléhají pokušení vykořisťovat zdroje kvůli touze po neomezeném zisku. Silné průmyslové skupiny poškozují rovnováhu ekosystémů, zdraví jejich obyvatel i budoucí generace.

Modleme se: Pane Ježíši, padáš na zem drcen tlaky lačnosti, konzumerismu a politiky bez duše. Pomáhej nám poznávat tě v těch, na nichž spočívá těžké břemeno nespravedlivých veřejných politik. Nedovol, abychom zůstávali stranou v zápase o spravedlivou a udržitelnou budoucnost.

VIII. Ježíš utěšuje jeruzalémské ženy – Oplakáváme smrt nevinných

Meditace: Žijeme v době, kdy se v naší zemi střetávají dvě kultury – kultura, která přijímá, ochraňuje a slaví dar života, a kultura, která vykazuje celé skupiny bytostí za hranice ochrany. Chceme-li volit život, musíme odmítnout každou formu násilí – chudobu, hlad, ozbrojené konflikty, a také bezmyšlenkovité poškozování přírodního prostředí.

Modleme se: Pane, dej, abychom dokázali vzdorovat kultuře smrti. Jako jeruzalémské ženy, i my naříkáme pro své děti, které ponesou hlavní nápor globálního ničení přírodního prostředí. Kéž naše slzy očistí naše vidění, abychom dovedli volit život pro své děti, vnoučata, a pro všechny Boží tvory.

IX. Ježíš padá pod křížem potřetí – Potřebujeme odvahu, abychom dokázali odolat zoufalství

Meditace: Pod tíhou kříže, když se na něj davy tlačily a slunce pálilo, Ježíš opět padá. Naším křížem je být strážci země, a když jej neseme, i nás svírá úzkost, protože vykořisťování nám připadá nezměrné, komplexní a zastrašující. Nejkrutější bolestí ze všech je, když slyšíme, jak lidé o svých bratrech a sestrách mluví v hanlivých rasistických stereotypech, protože země je domovem všech.

Modleme se: Otče, prosíme tě, abys nás vedl a osvěcoval nás v rozhodování. Dej nám odvahu směle se přiznávat k tvému stvoření a k tvým lidem. Jako Ježíš našel sílu vstát a naplnit tvé záměry, dej nám odhodlání pečovat o tvé stvoření, i když jsou výzvy, které to přináší, děsivé.

X. Ježíš je svlečen z šatů – Země je zbavena své důstojnosti a krásy

Meditace: Během přípravy na ukřižování byl Ježíš vysvlečen z šatů, na jeho důstojnost útočil výsměch. Dnes je země vysvlékána z vrchní vrstvy půdy a z vegetace, když se v povrchových dolech těží uhlí a kácí se rozsáhlé lesy. Mizí domovy živočichů a rostlin, odplavovaná ornice ucpává vodní toky, zdroje pitné vody jsou v ohrožení. To vše se děje kvůli konzumerismu. Přírodní společenstva i lidská společenství v oblastech uhelných pánví trpí následky vykořisťování země.

Modleme se: Pane, pomáhej nám hledat obnovitelné zdroje energie a omezovat svou spotřebu, aby tvé stvoření nebylo zbaveno krajinné krásy a toků oplývajících životodárnou vodou.

XI. Ježíš je přibit na kříž – Neseme podíl odpovědnosti za Kristovu bolest a vykořisťování země

Meditace: Ježíš zakoušel muka, když mu hřeby prorážely ruce a nohy, zatímco jeho matka a milovaný učedník spolu s ním prožívali nespravedlnost a výsměch. Když neseme kříž svého správcovství, zavazujeme se, že budeme ukotveni k trámům spravedlnosti, ne k trámům pohodlí. Svýma rukama musíme rozvážně užívat vzácné zdroje a svýma nohama neustávat v úsilí o ochranu.

Modleme se: Bože, hřeby, jimiž tě křižujeme dnes, jsou naše nevšímavost k podivuhodné kráse a posvátnému určení tvého stvoření a naše mylné modely pokroku. Kéž nás slzy pokání znovu probudí, abychom vnímali tvou ustavičnou přítomnost ve všem, co žije, pohybuje se a je.

XII. Ježíš na kříži umírá – K těm, kdo umírají, býváme lhostejní

Meditace: Ježíš umírá na konci pozemského života, který začal jako uprchlík. Dnes uprchlíci denně umírají v důsledku záplav, hladomorů a válek vyvolaných klimatickou změnou. Mnozí jsou mučeni a zabíjeni ve svých vlastních zemích nebo vystěhováni ze svých domovů. Jak odpovíme těm, jimž schází to základní, co je nezbytně potřeba k životu?

 Modleme se: Ježíši, zemřel jsi na kříži a svou vůli jsi odevzdal svému Otci, abychom my měli život. Dej, ať i my odevzdáme svá morální, ekonomická a společenská rozhodnutí Otcovu vedení. Neboť jen ve víře se můžeme posunout za své vlastní zájmy a vidět vzájemnou provázanost celého stvoření.

XIII. Ježíšovo tělo je sňato z kříže – Ztrácíme odvahu, iluze i naději

Meditace: Jako Josef z Arimatie a Nikodém vystoupili a ujali se péče o Ježíšovo mrtvé tělo, tak i my musíme předstoupit a přijmout nespravedlivě křižovanou zemi. Musíme uznat, že je naší povinností být Božími spolustvořiteli pro dobro celého stvoření. Jiskra víry, již ze sebe vydáme, či semínko naší naděje může vykvést pro příští generaci.

Modleme se: Bože, jenž činíš všechny věci nové, pomáhej nám držet se naší víry, naděje a lásky, když se cítíme zdrceni a zastrašeni výzvami, které před nás klade ekologická krize. Prohlubuj naši odvahu a používej nás jako nástroje míru, který si přeješ pro celé své stvoření.

XIV. Ježíšovo tělo je pohřbeno – S horlivou touhou očekáváme Boží slávu

Meditace: Ježíš byl uložen do hrobu, ale byla to jen mezihra před zmrtvýchvstáním. V dobách temnoty a smutku se musíme učit důvěřovat Bohu, že se postará o naše potřeby, ne se trápit pro to, čeho se nám nedostává. Musíme si důvěřovat navzájem a být odpovědnými strážci země, aby nikdo nespotřebovával víc, než skutečně potřebuje.

Modleme se: Bože, pro tebe není nic nemožné. Pomáhej své církvi, aby byla uprostřed protivenství věrná. Dej, abychom tvůj sen o spravedlnosti, míru a souladu nesli celému tvému stvoření.

XV. Ježíš Kristus vstal z mrtvých – Naše víra nám dává naději na nové zdroje života

Meditace: A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ (Zjevení 21, 4b-5)

Modleme se: Bože lásky, děkujeme ti, že nás vedeš ze tmy do světla. Dej, ať dary, které jsme obdrželi, necháme rozhořet, neboť jsi nám nedal ducha zbabělosti, ale ducha lásky a sebeovládání. Dej nám moudrost a sílu, abychom dovedli o tobě svědčit světu, když na sebe bereme poslání uzdravovat a posvěcovat ho, aby Bůh byl všecko ve všem (srov. 1 Kor 15, 28).

Tato křížová cesta byla slavena v sobotu 4. března 2017 v Beaver Lake Bird Sanctuary za účasti šesti církví:

First Presbyterian Church

St. Eugene Catholic Church

St. Mary’s Episcopal Church

St. Mark’s Lutheran Church

St. Paul’s Methodist Church

Trinity Episcopal Church

The Catholic Committee of Appalachia, NC Chapter