Květná neděle je šestou postní nedělí. Římský misál ji označuje jako "Dominica in Palmis". Tento den je památkou Ježíšova triumfálního vjezdu do Jeruzaléma na oslátku. Známý liturg Adolf Adam ve své knize Liturgický rok připomíná zprávu jisté poutnice Ethernie. Ta ve své zprávě, která pochází z 5. století po Kristu, říká, že se za časného odpoledne shromažďovali na Olivové hoře křesťané k bohoslužbě a po ní šli potom k večeru průvodem do Jeruzaléma s palmovými či olivovými ratolestmi v rukou. Zvyk se postupně rozšířil na Západ a již kolem roku 600 v Galii existoval název "Květná neděle". Průvod s ratolestmi však dosud neexistoval. Palmové ratolesti se objevují až v 8. století, kdy se také žehnají. Ve střední či severní Evropě se místo palem žehnají například kočičky, zlatý déšť a podobně. Touto nedělí se vstupuje do Svatého týdne.