L. P. 1988
Po 70ti letech vítá farnost Uherčice svého rodáka novokněze P. Josefa Prchala. Svěcení novokněží bylo v neděli 28. června 1987. Světitelem byl Otec biskup Msgre. ThDr. Josef Vrana z Olomouce. Svěcení v Brně se zúčastnilo mnoho farníků. Novokněz Josef Prchal přijel ve 3 hodiny odpoledne a byl slavnostně uvítán v kostele. Nejprve jej uvítala družička Jiřina Smékalová. Pak jej přivítal místní duchovní správce. V uvítacím proslovu řekl: Milý Otče Josefe! Od svých dětských let – snad od doby, kdy jsi zde před oltářem klekával jako ministrant, toužil jsi stát se knězem. Dnes se tvá touha splnila. Vracíš se z biskup. katedrály v Brně, kde jsi byl vysvěcen na kněze. To je den, který učinil Pán. Pojďme, radujme se z něho. Raduješ se! My s Tebou. Blahopřejeme Ti. V době exercicií uvažoval jsi, jak budeš prožívat svůj život jako kněz. Činil jsi předsevzetí. Ze své životní kněžské zkušenosti Ti říkám: Pamatuj si 1) Kněz musí být mužem modlitby. Do tvých rukou patří breviář a růženec. Denně breviář a růženec budeš brát do svých rukou. Tam nalezneš radost pro svou duši. 2) Je rok Písma sv. Denně ber do svých rukou Písmo sv., cti, uvažuj a medituj. V Písmě sv. nalezneš odpověď na každou životní situaci. Je to studnice Boží moudrosti. 3) Buď ctitelem Panny Marie. Najdi si, vyber si některé Mariánské poutní místo. Máme jich dost! A tam si každý rok zajeď a před milostnou sochou Panny Marie si vyprošuj její mocnou ochranu. 4) Tvé kněžské ruce ať žehnají. Na to jsi byl vysvěcen na kněze. Když takto prožiješ svůj kněžský život, budeš přinášet požehnání kamkoliv přijdeš. Budeš vnášet radost a spokojenost. A sám budeš šťastný! Pak bylo svátostné požehnání a Te Deum. Pak uděloval novokněz P. Prchal novokněžské požehnání farníkům uherčickým, svým rodákům. Byl plný kostel lidí. Přišli i věřící z Velkých Němčic a Starovic. Novokněžské požehnání uděloval 3 hodiny. Před primicí byla duchovní obnova celé farnosti. Vykonal ji Otec Václav Fišer z Hustopečí. V sobotu byla společná sv. zpověď farníků.
Primiční mše sv. P. Josefa Prchala byla v neděli 5. července 1987 ve 2 hodiny odpoledne. Zúčastnilo se jí 40 kněží. Ve 2 hod vyšel průvod kněží, bohoslovců, ministrantů a družiček z fary. Družičky vedly primicianta ve věnci. Bylo přítomno 20 párů krojovaných družiček z Mutěnic. Věřící zaplnili kostel a prostranství kolem kostela. Bylo přítomno asi 4000 věřících. V kostele přivítal primicianta pan probošt z Mikulova ThDr. Vladimír Nováček. Pak následovala mše sv. Primičním kazatelem byl P. Antonín Jeniš z Vlasatic. Zpíval místní chrámový sbor. Po mši sv. udělil novokněz společně věřícím své novokněžské požehnání. Pohoštění hostů bylo připraveno v místním kulturním domě – byla to bývalá Orlovna.
Primiční slavnost se po všech stránkách vydařila. Bylo pěkné počasí, pořádek v kostele udržovali pořadatelé, venku na silnici příslušníci Veřejné bezpečnosti. Věřící se chovali zbožně. Nebavili se, ale důstojně byli přítomni mši sv. Bylo podáno téměř 2000 sv. přijímání, podávalo 10 kněží na různých místech v kostele i venku. Primice jako náboženská slavnost zanechala hluboký dojem na všechny. Pro farníky uherčické to byla duchovní posila a vzpruha k horlivějšímu náboženskému životu. Pro ostatní věřící to byl duchovní zážitek krásné náboženské slavnosti. Zůstávali v kostele až do večerního svátostného požehnání.
Farnost duchovně žije i nadále z primiční slavnosti. Znatelně se zvýšil počet sv. přijímání. Zvětšila se i účast na mši sv. ve všední dny. Počet věřících ve všední dny na mši sv. je 50 – 60 i více. Počet sv. přijímání 22.038.
Snad dojde i ke zlepšení náboženské situace v naší vlasti. Byli jmenováni i posvěceni tři noví biskupové. V Praze noví světící biskupové Msgre. Lebeda a Msgre. Liška. V Trnově Msgre. Sokol.
Novinkou je, že se přihlašují žáci do náboženství na farním úřadě. Náboženství se vyučuje týdně 1 hodinu. Farní úřady oznamují jména žáků dvojmo tajemníkovi pro věci církevní v Břeclavi. Počet přihlášených do náboženství ve školním roce 1988 – 89 činí v Uherčicích 27. Vyučovat se bude od 1. října.
Farnost se připravuje na svátost křesťanské dospělosti – svátost biřmování. Přihlášeno je 50 biřmovanců. Pravidelná příprava biřmovanců koná se od března vždy v sobotu ve 4 hodiny. Biřmovanci chodí pravidelně a svědomitě se připravují.