Nedávno se na knižních pultech objevila encyklika papeže Františka s názvem Laudato si (Buď pochválen), kterou papež představil 24.5. 2015 v Římě.

Encyklika má šest kapitol a je uvedena právě slovy svatého Františka z Assisi: „Buď pochválen, můj Pane.“ Tento světec nám klade na srdce, abychom v přírodě dokázali vidět nádhernou knihu, ve které k nám promlouvá Bůh, a kdy celý svět je vlastně naším domovem.

V první kapitole se papež rozepisuje o tom, co všechno se děje tomuto našemu domovu – od znečištění, problémy s odpady až po heslo mnohých lidí „použij a vyhoď.“ Svatý otec nezapomněl zmínit ani problémy s oteplováním a vůbec nevídané klimatické změny, které jdou na vrub člověka. Velkým problém se stejně tak stává pitná voda a její kvalita.

Druhá kapitola už zmiňuje důležitost víry. Jsou zde zmíněny moudré biblické příběhy, kde se píše o tom, že lidská existence se zakládá na třech základních vztazích – k Bohu, bližnímu a k přírodě. Díky hříchu byly tyto vztahy narušeny. Přitom každý tvor má své poslání a žádný není zbytečný. Kapitola potom nakonec zmiňuje postavu Ježíše, který žil v harmonii se stvořením.

V pořadí třetí kapitola poukazuje na lidský kořen ekologické krize – touhu člověka po moci, globalizaci, relativismus a další. Další kapitola se věnuje ekologii z mnoha různých pohledů – ekologii kulturní, ekologii všedního života a spravedlnosti jako takové.

Pátá kapitola už dává odpověď na to, jak se máme zorientovat a jak máme jednat. Papež zde mluví o potřebě dialogu na mezinárodní úrovni. Zmiňuje světové ekologické hnutí, které již urazilo dlouhou cestu, dotýká se důležitých summitů a deklarací.

Poslední kapitola se potom věnuje ekologické výchově a spiritualitě. Papež se přimlouvá za změnu životního stylu. Velkou roli zde hraje škola, rodina, sdělovací prostředky, ale například i katecheze. Hlavní roli zde podle papeže hraje rodina, kde se formují první návyky lásky a péče o život, jako je třeba správné používání věcí, pořádek a čistota, respektování místního ekosystému a ochrana všech tvorů. Stejně tak i výchova ke střídmosti je podle svatého otce moc důležitá. To, co potřebujeme, je tedy ekologická konverze. Nakonec papež nezapomene zmínit Marii, jako královnu veškerého stvoření.