V těchto dnech vyšla v Karmelitánském nakladatelství kniha Veroniky Kataríny Barátové „Není anděl jako anděl.“ Téma andělů je v poslední době hodně frekventované, a na knižním trhu se to knihami o andělech jenom hemží. Tato kniha je důležitou pomůckou, abychom se jako křesťané v této oblasti dobře orientovali a uměli především správně rozlišovat. Proč? Inu, protože není anděl jako anděl!

Kniha je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole nás autorka seznamuje s učením církve a píše o dobrých i zlých andělech. Připomíná zde starou pravdu, že ďábel může vystupovat jako anděl světla – a právě v tom je pro mnohé kámen úrazu.

Druhá kapitola už pojednává o myšlenkovém světě New Age, který se hodně odvolává právě na svět andělů. I když New Age mluví o Bohu, nechápe ho jako Boha osobního. Bůh je zde vnímán především jako vesmírná síla či energie. Podobně je vnímán i Ježíš. Naopak člověk je chápán jako někdo, kdo sám sebe zachrání a spasí. Ježíš v New Age vlastně není potřebný. Člověk tedy „spasí“ sám sebe. Podívejme se ale na pojetí andělů v New Age, protože o tom kniha pojednává především. Andělé jsou podle této mentality všude a mají lidem přinášet lásku a pravdu. Jsou to poslové světla, lásky a harmonie. Často se zde o nich mluví jako o světelných bytostech. Nejčastěji se představují jako poradci, nebo také mistři, kteří nejen radí, ale přímo určují, co má dotyčný dělat.

Velkou část knihy věnuje autorka Lorně Byrneové a jejím knihám. Lorna pochází z chudé křesťanské rodiny a od malička vidí anděly a komunikuje s nimi. Říká ale, že měla i vidění narozeného Ježíše, Marie i dalších biblických postav. I u Lorny je postava Ježíše kamenem úrazu. I zde je viditelná snaha odstranit Ježíše. U Lorny proto zcela chybí Kristus ukřižovaný a vzkříšený. Naopak zná jména svých andělů. Vidíme zde známky jasnovidectví. Lorna věří v převtělování a tvrdí, že církev v této oblasti jednou přehodnotí své stanovisko. Víme ale, že převtělování je naprosto neslučitelné s křesťanstvím. Ve výčtu problematických závěrů u paní Lorny by se dalo pokračovat. Závěr Veroniky Barátové je zásadní a je tento: Svět andělů Lorny Byrneové není světem Božích andělů, služebníků Ježíše Krista. Jedná se naopak o falešné anděly, tedy démony, kteří mají za cíl v převleku andělů světla, oddělit lidi od pravé víry v Krista. Poslední kapitola potom už pojednává o Kristu, jako o jediném Spasiteli a Zachránci. Kniha má 131 stran, je doplněná některými užitečnými svědectvími, a určitě stojí za přečtení.