Vigilii Slavnosti zmrtvýchvstání Páně jsme prožívali v naší velkoněmčické farnosti ve znamení radosti ze vzkříšeného Pána, ale také ve znamení radosti z nově pokřtěných. Víc než rok se otec Petr připravoval se třemi katechumeny – Anetou, Zuzkou a Tomášem – na jejich přijetí do církve. A protože otec biskup Vojtěch povolil otci Petrovi jejich křest a zároveň i biřmování, mohla se celá farnost radovat z nově narozených křesťanů. Spolu s nimi se zároveň ještě Ríša připravoval na svoje první svaté přijímání.
Slavnost to byla krásná také proto, že mnozí ještě nikdy nic takového neviděli a neprožili. Poté, co byla požehnána voda, začal samotný obřad křtu dospělých. Katechumeni se nejdříve zřekli hříchu a zla a potom vyznali svoji víru v Boha. Pak už nic nebránilo tomu, aby byli pokřtěni. Jejich kmotři, kteří seděli za nimi, jim potom předali roušku a zapálenou svíci. Ještě následovala svátost biřmování a celý obřad byl zakončen velkým potleskem, který patřil našim nově pokřtěným.
Po mši svaté následovalo ještě nezbytné focení, podpisy v matrice a předání křestních listů. Nechyběl ani slavnostní přípitek šampaňským a také předání dárků a pozorností. Pro všechny byla tato slavnost velkým povzbuzením a Anetě, Zuzce, Tomovi a Ríšovi přejeme vytrvalost na cestě s Bohem.