Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. (Mt 11, 28-29)

Řekl jim: "Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!" Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst. (Mk 6,31)

Pak budu moci z vůle Boží k vám přijít s radostí a najít mezi vámi chvíli odpočinku. (Řím 15,32)

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.(Ex 20,8)

Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem Hospodin. (Lv 19,30)

Potom jí její tchyně Noemi řekla: "Neměla bych ti, má dcero, vyhledat odpočinutí, aby ti bylo dobře?“ (Rút 3,1)

Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. (1Kr 8,56)

Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. (Ž 116,7)

Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku. (Iz 32,18)

Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou. Odpočine na svém loži. (Iz 57,2)

Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já Hospodin je posvěcuji. (Ez 20,12)

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod…(Ž 23,2)