Ohláška na den nejsvětější Trojice Boží.

Příští čtvrtek jest veliká slavnost Božího Těla k ukázání víry naší, že Ježíš Kristus ve Svátosti oltářní plným a neviditelným způsobem přítomen jest. K tomu cíli a konci nejsvětější Svátost při slavném procesí po ulicích se nosí, a s ní častěji požehnání se dává, abychom sobě Ježíše pod způsobou chleba skutečně přítomného a nás žehnajícího představili, a jemu se klaněli. Jest k tomu čtvrtek vyvolen, k připomenutí, že Ježíš tuto nejsvětější Svátost ve čtvrtek před svou smrtí ustanoviti ráčil.

Když pak by tomu procesí každý s náležitou pobožností přítomen byl, Pánu Ježíši, pravému Bohu v té nejsvětější Svátosti přítomnému hluboce se klonil, což by sobě obzvláštně ti dáti měli, kteří místo co by Pánu Ježíši při oběti mše svaté klanět a klečet měli, aneb když pro množství lidí to nemožno, slušně státi měli, zde v chrámu Páně jako v nějakém theatru pořád sedět zůstávají, nechť jest pozdvihování, nechť druzí lidé přistupují ke svatému přijímání a kněz nejsvětější Svátost podává, takže tím ustavičným seděním druhých nábožných pohoršují.

Mše svaté v tomto týdni sloužiti se budou následující:

Dnešní za živé a zemřelé farníky zdejší. Zejtra za Šimona Pezlara. V outery za Matěje Klobásu a jeho manželku. Ve středu za Šimona Flajšingra a jeho manželku. Ve čtvrtek za Jakuba Hotovýho a jeho dvě manželky. V pátek za Jana Svobodu. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

V outery připadá sv. Johanny. V sobotu sv. Vilhelma.