Farní archív ve Velkých Němčicích vydal další tajemství. Byla nalezena kniha ohlášek a pořadů bohoslužeb od roku 1849. Nepravidelně budeme tedy na našich farních stránkách také citovat některé zajímavosti z této knihy.

Ohláška na neděli osmou po sv. Duchu.
Mše svaté budou v tomto týdni, nepřihodili se žádná překážka, následující se sloužit:
Dnešní zpívaná při vystavené Svátosti oltářní na ten oumysl, aby všemohoucí a dobrotivý Bůh nad námi se smilovati, a tu nemoc, která naši osadu zachvátila, brzy od nás milostivě odvrátiti ráčil.
Zejtra se sloužiti bude Mše svatá na oumysl, aby všemohoucí Bůh nás vydatným a ourodným deštěm potěšiti ráčil. V outery za Marjánu Gališku. Ve středu za Jakuba Samsona. Ve čtvrtek za ochranu Boží pro jistého vojáka. V pátek za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku. V sobotu opět za ty dva manžele.
Ve středu nám připadá svatého Apoštola Jakuba. Ve čtvrtek svaté Anny, matky nejblahoslavenější Panny Marie.
Ohlašuje se Láskám Vaším, že biskupové rakouského mocnářství drželi porady ve Vídni, kterak by při proměnění zemského řízení i církev svatá katolická svůj prospěch nalézti mohla, pročež nejdůstojnější náš vrchní duchovní pastýř naříditi ráčil, aby ve všech křesťanských osadách konala se pobožnost při vystavené nejsvětější Svátosti oltářní na ten oumysl, aby ty návrhy, které všichni biskupové rakouského mocnářství k prospěchu a užitku církve svaté katolické zemskému nejvyššímu řízení podali, dobře přijaty byly, a tak církev svatá katolická svobodněji kvésti a mezi lidmi se vkořeňovati mohla. Na ten oumysl žádají se tedy Lásky vaše dnes před vystavenou velebnou Svátostí oltářní se modliti, a poněvadž všemohoucímu Bohu nás nebezpečnou nemocí navštíviti se zalíbilo, tedy spojte s tím oumyslem o rozmnožení prospěchu církve naší svaté také ten oumysl, aby Bůh nad námi se smilovati a tu nemoc brzi od nás odvrátiti ráčil. Velebná Svátost hned nyní přede mší svatou se vystaví a po ní opět se schová, pročež Lásky Vaše domu odejiti a něco si zpraviti mohou. O deváté hodině, k čemuž se znamení s velikým zvonem dá, zase vystaví, a zůstane pořád i mezi polednem vystavená až do třech hodin, kde se opět ukryje, načež pohřby se konati budou těch našich spolufarníků, kteří před včírem v Pánu zesnuli.
Láska má pastýřska k mým milým farníkům k tomu mne má, abych jich napomenul, aby v tomto nebezpečném čase se nezanedbávali, neboť znamenám, že mnozí, i když také nějak nedobře se cítili, přece ještě své obyčejné práce konali a tak pomoc zameškali. Já tedy každého pro tu jeho křesťanskou povinnost, s kterou svého zdraví podle přikázání Božího šetřiti má, napomínám, aby když bude závrať v hlavě, a neb slabota v rukou i nohou, v žaludku, znamená a neb ouplavici dostal, beze vší ztraty času do postele se položil a dobře se přikryl, a mezi tím ty od lékaře předepsané a již známé prostředky užíval, obzvláště heřmánkové a neb jiné thé hezky teplé pil, aby jeho žaludek se zahřál a on dobře se vypotil, což hlavní věc jest, však ale při počátku té nemoci, ne když již silněji se ho zmocnila. Pro žízeň má vždy ze svařeného ječmena teplá voda k pití. I obkladky na žaludek ať se nikdy nezanedbají. Když se na takový způsob nemocní obsluhují, i ti zase šťastně vyváznou.
Ohlašuje se ještě Láskám Vašim, že dnes půlletní sbírka se konati bude almužen, pro ty ubohé ženské osoby, které v brněnském klášteře panen Alžbětynských nemocné ležejí, aby tyto panny, jelikož klášter malé příjmy má, těm neduživým ženským při jejich uzdravení potřebné přilepšení poskytnouti mohly. Lásky Vaše se tedy žádají o nějaké křesťanské almužny.