Ohláška na neděli dvanáctou po svatém Duchu.
Mše svaté v tomto týdni se sloužiti budou následující: V outery na poděkování dobrotivému Bohu za tu milost, kterou nám prokazuje, že tu nebezpečnou nemoc, která tolik našinců zkosila, pomalu od naší osady vzdaluje, a na vyprošení, aby brzi docela ji nás milostivě zprostiti ráčil. Já jsem té naděje, že Lásky Vaše, jenž vidíte, jak mnohé rodiny v naší osadě skrze tu nemoc do truchlivosti unaveni jsou, při té mši svaté v hojnějším počtu se vynajdete. Ta mše svatá při varhanách se sloužiti bude a dá se po ní s Ciboriem svaté požehnání. Ve středu se sloužiti bude mše svatá za Jana Königa a jeho manželku. Ve čtvrtek za Josefa Mareše. V pátek za jistou osobu. V sobotu bude zpívané Requiem s Konduktem za Veroniku Kaiserlich.
Dnes nám připadlo svatého Joachima, otce blahoslavené Panny Marie. Zejtra nám připadá svatého Bernarda, opata tj. klášterního představeného a spolu učitele církevního. V pátek svatého Bartoloměje, Apoštola Páně. V sobotu svatého Ludvíka, krále Francouského a vyznávače Božího.
Lásky Vaše samy si představiti mohou, jak mnoho mrzáků a k práci následně k vejdělku neschopných lidí ta již tak dlouho trvající vojna učiní, která na dvou místech, v Itálii neb ve Vlaších, a to ještě krutější v Uhřích se vede. Protož je velice zapotřebí myslet na založení nějakého fondu, tj. důchodu, z kterého by ti nešťastní, mrzákami neb invalidmi učinění vojáci nějaký každodenní příspěvek dostávati mohli, poněvadž ten důchod, který až posaváde pro invalidy pozůstává, potom při jejich rozmnožení postačovati nebude. K tomu tedy dárky dobrovolné se sbírati mají ve všech městech a dědinách mocnářství rakouského, což Láskám Vašim ohlašuji, abyste věděli, nač dnes zdejší ouřední tu zbírku před sebe vezmou. Jest ovšem často po sobě nějaká sbírka, ale když povážíte, k jak prospěšnému cíli ta dnešní sbírka naporučena jest, a že i našincům k dobrému přijíti může, tak nepochybně beze všeho reptání nějakého dárku otevřete.