Ohláška na neděli čtvrtou adventní.
Jak jsem již v kázání podotknul, jest zejtra, jakožto na svatvečer před slavným hodem vánočním dokonalý půst, totiž nejenom se zdržení od požívání masitých pokrmů, nýbrž též jedno toliko dostatečné nasycení se předpisuje.
V outery jakožto na ten přeslavný hod vánoční, zde tři mše svaté od každého kněze se sloužiti mohou, budou se ty mše svaté v následujícím pořádku sloužit. Jitřní se sloužiti bude o čtyrech hodinách ráno, a dá se k ní třikráte znamení, o třech, o půl čtvrté, a o čtyřech se všemi sezváněti bude. Druhá mše svatá, na úsvitě, sloužiti se bude o sedmé hodině a třetí mše svatá sloužiti se bude po deváté hodině.
V tomto týdnu sloužiti se budou mše svaté na oumysly následující. Zejtra za dva živé manžele a jejich dítko. V outery jitřní sloužiti se bude za Pavla Běhala. Ranní za Matěje Edra. Hrubá za všecky zdejší živé i zemřelé farníky. Ve středu v obyčejném čase za Jiřího Olivu a jeho manželku. Ve čtvrtek za všecky vojáky, kteří v minulé vojně jak v Uhřích, tak v Itálii o život přišli. V pátek za Alžbětu Šipkovu ze Schihoffen. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu, jeho manželku.
Ve středu připadá svatého Štěpána prvního mučedníka. Ve čtvrtek svatého Jána, apoštola a evangelisty Páně. V pátek svatých mláďátek neb neviňátek.