Ohláška na neděli třináctou po svatém Duchu.

Mše svaté v tomto týdnu sloužiti se budou následující: Zejtra za Antonína Kupky. V outery za Barboru Kristovu. Ve středu za Františku Svobodovu. Ve čtvrtek za Pavla Prchala. V pátek za Alžbětu Šipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále blahosl. Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu, jeho manželku. Dnes nám připadá svatého Jáchyma, otce blah. Panny Marie. V outery nám připadá sv. Bernarda opata. V sobotu sv. Bartoloměje apoštola Páně.

Dnes jest den narození našeho země Pána, Jeho Jasnosti císařské Františka Josefa. Narození země Pána všem poddaným důležitý býti musí, neb začal jim ten den toho, který dle prozřetelnosti Božské za jejich vůdce, správce a za nástroj ruky Páně k jejich oblažení a obšťastnění ustanoven jest. K čemu tedy mám vás napomenouti v tento den? K čemu jinému, než k čemu nás samo Písmo sv. napomíná, které praví: ctěte krále, poddáni buďte králi, dávejte císaři, což jest císařovo – prosby ať se stávají za krále. K tomu poslednímu obzvláště dnes vás vzbuditi přísluší, a k tomu cíli a konci dnes představení všech obcí v chrámích Páně pospolu se shromážditi nařízeno mají. Král, jako jiný člověk, ano – čím povýšenější jest, tím více pomoci s hůry potřebuje. Ať tedy upřímné, horlivé prosby k Bohu za císaře Pána ode všech dnes se stávají, aby jej Bůh sám ve všech jeho řízeních zpravoval a osvěcoval, ve všech případnostech ochraňoval, všem jeho předsevzetím požehnání své uděloval, a my tak pod jeho panováním šťastný a pokojný život se vší zbožností vésti mohli.

V měsíci dubnu letošního roku poznovu veliké a záhubné zemětřesení potrefilo kraj Rajusky v Dalmátsku, kteréžto království též k říši rakouské přináleží. Jest tam nyní divadlo přenáramného strachu a nářku, neboť v krátkém čase několikráte zemětřesení ten kraj zachvátilo a přenesmírnou škodu způsobilo, zvláště pak město Staňo v rum a zřícení obrátilo. Škoda jenom dle běžného vyšacování obnáší 238 000 fr ve stříbře, a jenom to město Staňo a jeho okolí samo trpělo škodu 164 000 fr ve stříbře. Proto ministerstvo dekretem z 9ho července tohoto roku nařídilo, aby laskavá pomoc ve všech zemích císařství rakouského pro ty tak velice nešťastné obyvatele dalmatského Rajuského kraje se vyhledávala. Následkem toho i vysoké místořiditelství moravské vydalo dopisem od 12ho minulého měsíce provolání, aby všudy po Moravě laskavé příspěvky k podpoře těch nešťastných se zbíraly, a tak dnes i v naší osadě ta zbírka se konati bude, a Lásky Vaše o možné přispění se žádají.