Ohláška na neděli první adventní.

Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou: Zejtra za Pavla Prchala. V outery za Matouše Boháčka. Ve středu za Karla Vlčka. Ve čtvrtek za přízeň Hoffingerovu. V pátek za Alžbětu Schipkovu ze Schihofen. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu jeho manželku.

Ve středu připadá svaté panny a mučednice Barbory. V pátek svatého Mikuláše biskupa. V sobotu svatého Ambrože biskupa.

Všeobecné milostivé léto, které podle teď platného obyčeje každých 25 roků se slavívá, nemohlo se pro politováníhodné události v Římě letos držeti. Aby pak věrný lid křesťanský těch milostí nezůstal zcela zbaven, udělila Jeho papežská svatost Pius IX. napřed biskupům Itálie a sousedních ostrovů, pak veškerým biskupům plnomocenství, aby plnomocné odpustky, které by se na způsob milostivého léta získati mohly, po třicet dní ve svých biskupstvích vypsali a podmínky ustanovili, pod kterými věrný lid dobrodiní těch se přiúčastnit může. Oumysl svatého Otce směřuje k tomu, aby věřící skrze otevření duchovních pokladů k nové nábožné horlivosti povzbuzeni a skrze svátost pokání od svých hříchů očištěni jsouce Bohu za milosti, které za dnů soužení obdrželi, tím vroucněji díky vzdávali, a Pána smilování prosili, aby bouřlivým časům konec učiniti, své stádo před všemi ouklady ubezpečiti, bludy zapuditi, víru rozmnožiti, mír a pokoj církve opět obnoviti ráčil.

Pročež náš nejdůstojnější vrchní pastýř, Jeho biskupská Excellence uznal za potřebno k získání těchto jubilejních odpustků ve svém biskupství ustanoviti, co následuje:

1. Jubileum započne s druhou nedělí adventní, to je 8. prosince 1850, a bude trvati 30 dní až do 6. ledna 1851. Tento milostivý čas započne s pobožností před vystavenou po několik hodin nejsvětější Svátostí, a s toutéž pobožností při chvalozpěvu ambroziánském se skončí.

2. Kdo se chtějí jubilejních odpustků přiúčastniti, mají v udaných dnech od svých duchovních pastýřů poukázané tři kostely, kaple nebo posvěcené oltáře po třikráte navštíviti, a v nich nebo u nich nábožně a vroucně na již svrchu oznámený oumysl všeobecného Otce křesťanství, totiž Papeže se pomodliti, a sice při trojím navštívení těchto kostelů nebo oltářů 5 krát Otče náš a 5 krát Zdrávas Maria a jednou Věřím v Boha, však to navštívení neplatí v neděli a ve svátek, kde bez toho každý církevním přikázáním zavázán jest do kostela jíti a mši svatou a kázání slyšeti: to se má státi ve všední dny, nemusí to ale být tři dni hned po sobě, nýbrž kdykoliv v těch 30 dnech, co to milostivé léto trvati bude. Zde u nás vykazují se k tomu tři oltáře v kostele, oltář totiž bolestné Panny Marie, pak svatých mučedníků Fabiána a Šebestiána, potom svatého Augustina, když se napřed velebná Svátost oltářní nábožně pozdravila.

3. K získání těch jubilejních odpustků požaduje se ještě, aby věřící podle možností buď almužnu dali, nebo jiný skutek křesťanského milosrdenství vykonali a za těchto 30 dní třikrát s újmou na obyčejné stravě a při zdržení se od masytých pokrmů půst zachovali. Dále musí také Svátost pokání a nejsvětější Svátost oltářní skroušeně přijmout.

4. Aby pak těchto odpustků se přiúčastniti mohli také ti věřící, kteří pro nemoc, pro tělesné neduhy, pro vězení nebo jiné překážky nemohou dotčených výnímek docela nebo aspoň z částky vyplniti, dostali všichni zpovědníci to plnomocenství, aby těm, od nichž budou o to požádáni, náležitého prominutí udělili, a jim takové skutky nábožné předepsali, které by bez překážky v těch okolnostech vyplniti mohli.

5. Mimo to mají zpovědníci v tom třicetidenním jubilejním čase nejrozšířenější plnomocenství, aby mohli promíjeti hříchy a tresty za hříchy, a aby mohli sliby, které věřící učinili, v jiné sliby proměniti.

V budoucí neděli tedy hned po skončení ranní mše svaté vystaví se velebná Svátost oltářní, kterou Lásky Vaše navštíviti a tu svou poklonu složiti ať nezanedbají.