Ohláška na neděli devítník.
V sobotu tohoto týdne nám připadá zasvěcený svátek očišťování blahoslavené Panny a Matky Boží Marie, jinak hromnic nazvaný, poněvadž se v ten den světějí ku kostelním potřebám svíce, které od nábožných křesťanů při důvěrné modlitbě i při strašlivém hromobití se užívají, jakoby se od těch svou důvěrnost v dobrotu Boží svolávajících křesťanů řeklo: hrom nic nemůže proti vůli Boží. Ten svátek světí se od církve svaté na památku, že čtyřicátý den po svém porodu nejsvětější Panna Maria dle zákona k svému očišťování do chrámu jeruzalémského šla, ačkoli při porodu a po porodu čistou pannou byla, ten zákon se jí netýkal, který ona však přece věrně zachovala, aby žádného, který o zázračném jejím početí nevěděl, nepohoršila. Tohoto nábožného činu následují až dosavad křesťanské matky, přicházejíce do chrámu Páně, aby děkovaly Pánu Bohu za šťastné ochránění v tom nebezpečenství, ve kterém vězel život jejich. S těmi svícemi, které se na tu slavnost očišťování Panny Marie světějí, a potom rožnou, drží se napotom průvod neb procesí, dílem na památku, že se ten den první průvod neb procesí v chrámu jeruzalémském se drželo, když tam Panna Maria se svým ženichem Josefem a stařičký kněz Simeon a stařenka prorokyně Anna přišli, dílem, že Simeon to Božské dítě Ježíš, kteréž na svých rukou držel, nazval světlem k osvícení národů, a kteréž také dle slov sv. Jana Evangelisty skutečně jest světlo, kteréž osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento svět.
Mše svaté se budou sloužiti v tomto týdnu tyto:
Zejtra za Alžbětu T. V outery za nové manžele. Ve středu za nové manžele. Ve čtvrtek za Pavla Prchala. V pátek za Alžbětu Šipkovu. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie za Jana Montrochiera a Voršilu, jeho manželku.
Dnes připadlo svatého Jana Chrisostoma, aneb Zlatoústého. V pondělí svatého Karla Velikého, císaře římského. V pátek svatého Ignáce mučedníka, a v příští neděli svatého Blažeje, biskupa a mučedníka Páně.