Ohláška na neděli pátou v postě.
Příští neděli jest již neděle Květná, s kterou pašijový, neb veliký a svatý týden se počíná, poněvadž v něm Kristus Pán pro naše vykoupení trpěl a smrt kříže podstoupil. Na Květnou neděli se světějí ratolesti a s nimi okolo chrámu Páně průvod se koná k připamatování, že ten den Kristus Pán svou poslední cestu do Jeruzaléma konal, kdež jej zástup veliký s palmovými a olivovými ratolestmi přivítal a do města provázel.
Mše svaté v tomto týdnu následující se sloužiti budou. Zejtra za nemocnou osobu. V outery za Štěpána Partyše a jeho manželku. Ve středu bude zpívané Rekviem s Konduktem za Augustýna Klimeše. Ve čtvrtek bude sloužiti se mše svatá za Amálii Klimeš. V pátek za zemřelé rodiče. V sobotu bude zpívané Rekviem bez Konduktu za Matouše Boháčka, bývalého kaplana zdejšího, potom faráře Oujezdckého.
Dnes nám připadlo svaté Panny Gertrudy. Zejtra děje se v církvi svaté památka nejsvětější trnové koruny Pána našeho Ježíše Krista. V outery připadá svatého Josefa, pěstouna Krista Pána a ženicha nejsvětější Panny Marie, ve čtvrtek svatého opata Benedikta. V pátek se ctí v církvi svaté památka Sedm bolestí blahoslavené Panny Marie.