Ohláška na neděli čtvrtou po veliké noci.
Mše svaté v tomto týdni následující se sloužiti budou:
Zejtra za Pavla Prchala. V outery za Františka Ruizla. Ve středu za Jiřího Truhlaříka. Ve čtvrtek za dvoje zemřelé rodiče. V pátek za Alžbětu Šipkovu. V sobotu ke cti a chvále Panny Marie, za Jana a Voršilu Montrochierovy.
Ve středu nám připadá svatých apoštolů Filipa a Jakuba. V pátek nalezení svatého Kříže. V sobotu svatého Floriána, mučedníka Božího.
Ohlašuje se Láskám Vaším, že dnes bude se zbírati almužna pro nešťastné obyvatele srbské krajiny, která též k mocnářství rakouskému přináleží. Tu krajinu potrefila velmi těžce ta krutá vojna uherská. Buřiči uherští několikráte tam vpadli a vydrancovali a poplenili všecko, takže obyvatelové té srbské země nyní skoro sami žebráci jsou. Jak jejich arcibiskup píše, tak vláda zemská s otcovskou pečlivostí se přičinila, bídu těch nešťastných umenšiti, však ona jest nesmírná, daleko široko po zemi rozšířená a tudy ta poskytnutá pomoc od zemského zřízení jenom něco málo té převeliké bídě a nouzi zamezila. Pročež ti nešťastníci s ouplnou důvěrností a v křesťanské pokoře obracejí se se svou prosbou k outrpnosti obyvatelů jiných zemí rakouských, které Bůh před podobným neštěstím zachránil, žádajíce, aby z lásky křesťanské pomohli uleviti jejich bídu přenesmírnou. Lásky Vaše, jakž doufám, neoslyšejí prosby těch nešťastných, neboť se těšiti z toho mohou, že ty nepřátelské vpády a to drancování a loupení jich nepotkalo. Krom toho potěší nás vnitřní dobrá povědomost, kterou každý šlechetný skutek člověku dává, nýbrž bude naší odměnou za poskytnutou laskavou almužnu i to tisíceré poděkování těch nešťastných, jejíchžto nesčíslné slzy, které ve svém nářku vylévají, se svými dárky usušiti pomůžete.
Byl jsem požádán ohlásiti v chrámu Páně naším, že se našly jisté peníze, které v loni – může být tomu tak rok – ma rynku v Hustopeči někdo byl ztratil. Pamatuji se, že jsem v loni ztrátu peněz asi dvakrát ohlašoval, jednou uherčickému sousedovi Prchalovi. Může být, že ty nyní nalezené peníze jsou jeho, pročež, kdo z Uherčic dnes zde jest a tuto ohlášku slyší, žádá se, aby mu ji zdělil.