Na den narození blahoslavené Panny Marie.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že v příští neděli slaví se v církvi katolické zasvěcený svátek slavného jména blahoslavené Panny a Matky Boží Marie, na kterýžto den udělují se od jeho Papežské svatosti plnomocné odpustky těm, kteří skroušeni se vyzpovídají a hodně Svátost oltářní přijavše zpívané mši svaté nábožně přítomni byli, též i kázání pro ponaučení vyslyšeli. Dnešní popolední bohoslužby Boží budou teprve o půl třetí hodině.

Ohlašuje se Láskám Vaším, že kněží misionáři, kteří v Africe mezi Mouřeninami hlásají víru Krista Ježíše a pracují, aby i tam jméno Boží se posvětilo, a i k těm pohanům království Boží přišlo, že ti misionáři, pravím jsouce všech prostředků k stavení kostelů křesťanských zjednání pro služby Boží potřebných věcí zbaveni. Jejich Milost Císařskou žádali, aby dovoleno jim bylo od lásky křesťanské v jeho zemích přebývajících věřících milosrdné dárky sobě vyprositi, čemuž Jeho Jasnost Císařská jakožto horlivý katolický křesťan záležeti sobě dojít na rozšíření víry křesťanské katolické radostně přivolila. Za touž příčinou i u nás dnes ta sbírka se konati bude, a jestliže i Lásky Vaše víru spasitelnou rozšířenou viděti žádáte, jestliže srdečně se modlíte, aby jméno Boží i mezi jinými ještě pravou víru nemajícími národy se posvětilo, a i mezi nimi pravý Bůh poznán, ctěn a veleben byl, jestliže ne z obyčeje, nýbrž z vnitřnosti srdce se dále modlíte, aby království Boží, království totiž pravdy a ctnosti i k nevěřícím a bloudícím přišlo a ti jedenkráte na království nebeském podíl vzali, jestliže žádáte, když by pohanští národové přijavše víru Ježíše Krista, a poznavše jeho Matku Marii Pannu, kterážto rozmnožení pocty svého Božského Syna velmi jest žádostivá, jestliže to všechno horlivě žádáte, tak doufati se dá, že velmi ochotně svými laskavými dárky k tomu přispějete, aby kněží misionáři v mouřeninské zemi potřebnou pomoc dostali, by víru Kristovu vždy dále rozšiřovali, sem tam nějaký chrám Páně vystavěli a křesťanské služby Boží majíce k tomu potřebných věcí slušně konati mohli.